QQ登录

只需一步,快速开始

西门子WINCC 2008 通讯1部分 系统手册 中文超清版

  [ 复制链接 ]

工控编程吧 gkbc8 com

西门子WINCC 2008 通讯1部分 系统手册 中文超清版

文档手册目录或截图为:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                
目录
  前言                                                                     
1  使用连接                                                               
1 1  基本信息                                                  
1 1 1  通讯基本信息                                          
1 1 2  通讯原理                                                  
1 2  元素和基本设置                                       
1 2 1  连接编辑器                                             
1 2 2  连接参数                                                  
1 2 3  连接的区域指针                                       
1 3  组态连接                                                  
1 4  连接和协议                                             
1 5  依赖于设备的情况                                    
1 5 1  协议的设备相关性                                    
1 5 2  接口依赖于设备情况                                
1 5 3  区域指针依赖于设备的情况                     
1 5 4  依赖于设备的报警特性                           
1 5 5  依赖于设备的直接键                                
1 5 6  项目传送接口依赖于设备情况                  
1 6  在更改控制器时进行转换                        
2  与SIMATIC S7 控制器通讯                                    
2 1  与SIMATIC S7 通讯                                 
2 1 1  通讯伙伴                                                  
2 1 2  HMI设备与控制器之间的通讯                  
2 1 3  网络                                                         
2 2  组态SIMATIC S7 通讯驱动程序               
2 2 1  安装通讯驱动程序                                    
2 2 1 1  安装通讯驱动程序                                    
2 2 2  PPI通讯                                                   
2 2 2 1  PPI通讯要求                                            
2 2 2 2  组态使用PPI的协议参数                          
2 2 3  MPI通讯                                                   
2 2 3 1  MPI通讯要求                                            
2 2 3 2  组态MPI的协议参数                                 
2 2 3 3  为SIMATIC S7 分配MPI地址                  


2 2 4 PROFIBUS通讯                                                         
2 2 4 1 PROFIBUS通讯要求                                                  
2 2 4 2  使用PROFIBUS DP组态协议参数                              
2 2 5  以太网通讯                                                                 
2 2 5 1  以太网通讯要求                                                         
2 2 5 2  组态以太网的协议参数                                               
2 2 6  允许的数据类型                                                         
2 2 6 1  允许的数据类型 (SIMATIC S7)                                   
2 2 7  优化组态                                                                     
2 2 7 1  优化组态                                                                     
2 3  直接键                                                                        
2 3 1 PROFIBUS DP直接键的组态                                    
2 3 2 PROFINET IO直接键的组态                                       
2 4  用户数据区                                                                 
2 4 1  区域指针                                                                     
2 4 1 1  关于区域指针的常规信息(SIMATIC S7)                     
2 4 1 2 “画面编号”区域指针                                                   
2 4 1 3 “日期/时间”区域指针                                                   
2 4 1 4 “日期/时间控制器”区域指针                                       
2 4 1 5 “协调”区域指针                                                           
2 4 1 6 “用户版本”区域指针                                                   
2 4 1 7 “作业信箱”区域指针                                                   
2 4 1 8 “数据信箱”区域指针                                                   
2 4 2  事件、报警和确认                                                      
2 4 2 1  操作消息中的一般信息、报警消息和确认                  
2 4 2 2  第 1步:创建变量或一个数组                                    
2 4 2 3  第 2步:组态报警                                                      
2 4 2 4  第 3 步: 组态确认                                                     
2 4 3  趋势请求和趋势传送                                                   
2 4 4 LED 映射                                                                    
2 5  调试组件                                                                     
2 5 1  调试组件                                                                     
2 5 2  调试接口                                                                     
3  通过SIMATIC HMI HTTP协议通讯                                          
3 1  协议原理                                                                     
3 1 1  协议原理                                                                     
3 2  组态通讯驱动程序                                                      
3 2 1  允许的数据类型                                                         
3 2 2  安装通讯驱动程序                                                      
3 2 2 1  安装通讯驱动程序                                                      
3 2 3  组态HTTP服务器                                                        
3 2 3 1  组态HTTP服务器功能                                                

3 2 3 2  在HTTP服务器上组态变量                                       
3 2 4  组态HTTP客户机                                                     
3 2 4 1  在客户机中组态HTTP连接                                       
3 2 4 2  在HTTP客户机上组态变量                                       
3 3  启动HTTP连接                                                         
3 3 1  设置Internet设置                                                      
3 3 2  设置HTTPS连接                                                      
4  通过OPC通讯                                                                        
4 1  OPC - 用于过程控制的OLE                                    
4 1 1  基本原理                                                                  
4 1 1 1  OPC                                                                        
4 1 1 2  基于DCOM的OPC                                                   
4 1 1 3  基于XML的OPC                                                      
4 1 2  使用HMI设备                                                           
4 2  组态OPC                                                                  
4 2 1  安装OPC                                                                  
4 2 2  为HMI设备组态OPC服务器模式                              
4 2 2 1  为HMI设备组态OPC服务器模式                              
4 2 3  将HMI设备组态为OPC客户机                                 
4 2 3 1  将HMI设备组态为OPC客户机                                 
4 2 3 2  管理对OPC XML服务器的访问                                
4 2 3 3  组态协议参数                                                           
4 2 3 4  组态变量参数                                                           
4 2 4  允许的数据类型(OPC)                                             
4 3  调试OPC                                                                  
4 3 1  DCOM                                                                     
4 3 1 1  DCOM设置                                                              
4 3 1 2  启动“dcomcnfg”程序                                                
4 3 1 3  组态OPC DA服务器上的DCOM                              
5  与SIMOTION控制器通讯                                                      
5 1  与SIMOTION通讯的要求                                         
6  与WinAC控制器通讯                                                            
6 1  基于 PC 的自动化解决方案                                      
6 1 1  有效数据类型和用户数据区                                    
6 1 2  与WinAC通讯的要求                                                
6 2  基于多功能面板的自动化解决方案                           
6 2 1  WinAC MP 基本知识                                               
6 2 2  系统要求                                                                  
6 2 3  有效数据类型和用户数据区                                    
7  与SIMATIC S5 控制器通讯                                                   

7 1  与SIMATIC S5 的通讯                                                                    
7 1 1  通讯伙伴(SIMATIC S5)                                                                  
7 1 2 HMI与PLC之间的通讯                                                                    
7 2  组态SIMATIC S5 的通讯驱动程序                                                  
7 2 1  通过AS511 进行通讯                                                                     
7 2 1 1  通讯要求                                                                                         
7 2 1 2  安装通讯驱动程序                                                                          
7 2 1 3  组态控制器类型和协议                                                                  
7 2 1 4  组态协议参数                                                                                 
7 2 1 5  允许的数据类型 (SIMATIC S5 AS511)                                          
7 2 2  通过PROFIBUS DP进行通讯                                                         
7 2 2 1  通讯要求                                                                                         
7 2 2 2 HMI设备的通讯驱动程序                                                               
7 2 2 3  组态控制器类型和协议                                                                  
7 2 2 4  组态协议参数                                                                                 
7 2 2 5  允许的数据类型 (SIMATIC S5 PROFIBUS DP)                             
7 2 3  关于避免出错的注意事项                                                               
7 2 4  优化组态                                                                                         
7 3  用户数据区                                                                                    
7 3 1  区域指针                                                                                         
7 3 1 1  关于区域指针的常规信息(SIMATIC S5)                                         
7 3 1 2 “画面编号”区域指针                                                                        
7 3 1 3 “日期/时间”区域指针                                                                       
7 3 1 4 “日期/时间控制器”区域指针                                                            
7 3 1 5 “协调”区域指针                                                                              
7 3 1 6 “用户版本”区域指针                                                                        
7 3 1 7 “作业信箱”区域指针                                                                        
7 3 1 8 “数据信箱”区域指针                                                                        
7 3 2  事件、报警和确认                                                                          
7 3 2 1  关于事件、报警以及确认的一般信息                                             
7 3 2 2  第 1步:创建变量或一个数组                                                        
7 3 2 3  第 2步:组态报警                                                                          
7 3 2 4  第 3步:组态确认                                                                          
7 3 3  趋势请求和趋势传送                                                                       
7 3 4 LED映射                                                                                         
7 4  调试组件                                                                                         
7 4 1  调试组件                                                                                         
7 5 SIMATIC S5 连接电缆                                                                    
7 5 1 SIMATIC S5 连接电缆 6XV1 440-2A,TTY                                   
7 5 2 SIMATIC S5 连接电缆 6ES5 734-1BD20,TTY                             
7 5 3 SIMATIC S5 连接电缆 6ES5 734-2BD20,TTY                             
8  与SIMATIC 500/505 控制器通讯                                                                 
8 1  与SIMATIC 500/505 进行通讯                                                      
8 1 1  通讯伙伴(SIMATIC 500/505)                                                         
8 1 2  HMI设备与控制器(SIMATIC 500/505)之间的通讯                        
8 2  组态通讯驱动程序SIMATIC 500/505                                             
8 2 1  允许的数据类型 (SIMATIC 500/505)                                            
8 2 2  优化组态                                                                                       
8 2 3  NITP协议的通讯驱动程序                                                            
8 2 3 1  通讯要求                                                                                       
8 2 3 2  安装通讯驱动程序                                                                        
8 2 3 3  组态控制器类型和协议                                                                 
8 2 3 4  组态协议参数                                                                                
8 2 4  PROFIBUS DP 的通讯驱动程序                                                   
8 2 4 1  通讯要求                                                                                       
8 2 4 2  安装通讯驱动程序                                                                        
8 2 4 3  组态控制器类型和协议                                                                 
8 2 4 4  组态协议参数                                                                                
8 2 4 5  基于COM PROFIBUS的实例为PROFIBUS DP网络分配参数值   
8 2 4 6  处理控制器上的DP协议的实例程序                                             
8 3  用户数据区                                                                                   
8 3 1  趋势请求和趋势传送                                                                     
8 3 2  LED映射                                                                                       
8 3 3  区域指针                                                                                       
8 3 3 1  关于区域指针的常规信息(SIMATIC 500/505)                                
8 3 3 2  “画面编号”区域指针                                                                     
8 3 3 3  “日期/时间”区域指针                                                                     
8 3 3 4  “日期/时间控制器”区域指针                                                           
8 3 3 5  “协调”区域指针                                                                             
8 3 3 6  “项目标识号”区域指针                                                                  
8 3 3 7  “作业信箱”区域指针                                                                     
8 3 3 8  “数据信箱”区域指针                                                                     
8 3 4  事件、报警和确认                                                                        
8 3 4 1  关于事件、报警以及确认的一般信息                                            
8 3 4 2  第 1步:创建变量或一个数组                                                      
8 3 4 3  第 2步:组态报警                                                                        
8 3 4 4  第 3步:组态确认                                                                        
8 4  调试组件                                                                                       
8 4 1  调试组件                                                                                       
8 5  SIMATIC 500/505 连接电缆                                                         
8 5 1  SIMATIC 500/505 连接电缆PP1, RS-232                                    
8 5 2  SIMATIC 500/505 连接电缆 6XV1440-2K, RS-232                     
8 5 3  SIMATIC 500/505 连接电缆 6XV1440-2L, RS-232                       
8 5 4  SIMATIC 500/505 连接电缆 6XV1440-1M, RS-422                     
8 5 5  SIMATIC 500/505 连接电缆 6XV1440-2M, RS-422                     

9  附录                                                                  
9 1  系统报警                                               
9 2  缩略语                                                  
9 3  词汇表                                                  
  索引                                                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

更多目录内容,请 免费 下载 观看;

说明:所有资源,解压密码一律为工控编程吧网址 gkbc8 com;

下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)

游客,为过滤非法行为,全站隐藏资源仅对充值会员开放进入升级
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

游客,为过滤非法行为,全站隐藏资源仅对充值会员开放进入升级
                                

回复

使用道具 举报

大神点评(6)

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索