QQ登录

只需一步,快速开始

SolidWorks2010中文版快速入门与应用

[ 复制链接 ]

SolidWorks2010中文版快速入门与应用

SolidWorks2010中文版快速入门与应用

SolidWorks2010中文版快速入门与应用

SolidWorks2010中文版快速入门与应用

SolidWorks2010中文版快速入门与应用


请点击此处下载

请先注册会员后在进行下载

已注册会员,请先登录后下载

文件名称:147 SolidWorks2010中文版快速入门与应用.txt 
文件大小:141 Bytes  售价:23金币
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我


下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;

教程目录:
第1章 基础知识 1
1.1 概述 2
1.1.1 背景 2
1.1.2 主要设计特点 2
1.2 用户界面 4
1.2.1 菜单栏 4
1.2.2 工具栏 7
1.2.3 状态栏 7
1.2.4 管理器窗口 8
1.2.5 任务窗口 8
1.3 基本操作 9
1.3.1 文件的基本操作 9
1.3.2 选择的基本操作 10
1.3.3 视图的基本操作 11
1.4 参考坐标系 12
1.4.1 原点 12
1.4.2 参考坐标系的属性设置 13
1.4.3 修改和显示参考坐标系 13
1.5 参考基准轴 13
1.5.1 临时轴 14
1.5.2 参考基准轴的属性设置 14
1.5.3 显示参考基准轴 15
1.6 参考基准面 15
1.7 参考点 17
1.8 范例 17
1.8.1 生成参考坐标系 17
1.8.2 生成参考基准轴 18
1.8.3 生成参考基准面 19
本章小结 20
第2章 草图绘制 21
2.1 绘制草图基础知识 22
2.1.1 图形区域 22
2.1.2 草图选项 22
2.1.3 草图绘制工具 24
2.1.4 绘制草图的流程 24
2.2 草图图形元素 25
2.2.1 直线 25
2.2.2 圆 26
2.2.3 圆弧 27
2.2.4 椭圆和椭圆弧 29
2.2.5 矩形和平行四边形 30
2.2.6 抛物线 31
2.2.7 多边形 31
2.2.8 点 32
2.2.9 样条曲线 33
2.2.10 槽口 34
2.2.11 文字 35
2.3 草图编辑 36
2.3.1 剪切、复制、粘贴草图 36
2.3.2 移动、旋转、缩放、复制草图 36
2.3.3 剪裁草图 38
2.3.4 延伸草图 38
2.3.5 分割、合并草图 39
2.3.6 派生草图 39
2.3.7 转换实体引用 39
2.3.8 等距实体 40
2.4 3D草图 41
2.4.1 简介 41
2.4.2 3D直线 41
2.4.3 3D圆角 42
2.4.4 3D样条曲线 42
2.4.5 3D草图点 43
2.4.6 面部曲线 43
2.5 几何关系 44
2.5.1 几何关系概述 44
2.5.2 添加几何关系 44
2.5.3 显示/删除几何关系 45
2.6 尺寸标注 45
2.6.1 智能尺寸 45
2.6.2 自动标注草图尺寸 47
2.6.3 修改尺寸 47
2.7 范例 48
2.7.1 进入草图绘制状态 48
2.7.2 绘制草图 48
2.7.3 标注尺寸 49
本章小结 50
第3章 基本特征建模 51
3.1 拉伸凸台/基体特征 52
3.1.1 拉伸凸台/基体特征的知识点 52
3.1.2 拉伸凸台/基体特征的案例操作 53
3.2 拉伸切除特征 59
3.2.1 拉伸切除特征的知识点 59
3.2.2 拉伸切除特征的案例操作 59
3.3 旋转凸台/基体特征 67
3.3.1 旋转凸台/基体特征的知识点 67
3.3.2 旋转凸台/基体特征的案例操作 68
3.4 扫描特征 71
3.4.1 扫描特征的知识点 71
3.4.2 扫描特征的案例操作 73
3.5 放样特征 79
3.5.1 放样特征的知识点 79
3.5.2 放样特征的案例操作 82
3.6 筋特征 87
3.6.1 筋特征的知识点 87
3.6.2 筋特征的案例操作 88
3.7 孔特征 90
3.7.1 孔特征的知识点 90
3.7.2 孔特征的案例操作 94
3.8 圆角特征 99
3.8.1 圆角特征的知识点 99
3.8.2 圆角特征的案例操作 104
3.9 倒角特征 107
3.9.1 倒角特征的知识点 107
3.9.2 倒角特征的案例操作 108
3.10 抽壳特征 111
3.10.1 抽壳特征的知识点 111
3.10.2 抽壳特征的案例操作 111
3.11 范例 112
3.11.1 生成拉伸特征 113
3.11.2 生成拉伸切除特征 114
3.11.3 生成旋转特征 115
3.11.4 生成扫描特征 115
3.11.5 生成放样特征 116
3.11.6 生成孔特征 117
3.11.7 生成筋特征 118
3.11.8 生成圆角特征 118
3.11.9 生成倒角特征 119
3.11.10 生成抽壳特征 119
本章小结 120
第4章 高级特征建模 121
4.1 草图阵列 122
4.1.1 草图线性阵列 122
4.1.2 草图圆周阵列 123
4.2 特征阵列 125
4.2.1 特征线性阵列 126
4.2.2 特征圆周阵列 128
4.2.3 表格驱动的阵列 129
4.2.4 草图驱动的阵列 131
4.2.5 曲线驱动的阵列 133
4.2.6 填充阵列 134
4.3 零部件阵列 139
4.3.1 零部件的线性阵列 139
4.3.2 零部件的圆周阵列 140
4.3.3 零部件的特征驱动 142
4.4 镜像 143
4.4.1 镜像草图 143
4.4.2 镜像特征 144
4.4.3 镜像零部件 146
4.5 弯曲特征 148
4.5.1 弯曲特征的功能 148
4.5.2 生成弯曲特征的案例操作 150
4.6 压凹特征 154
4.6.1 压凹特征的功能 154
4.6.2 生成压凹特征的案例操作 154
4.7 变形特征 156
4.7.1 变形特征的功能 156
4.7.2 生成变形特征的案例操作 159
4.8 圆顶特征 162
4.8.1 圆顶特征的功能 162
4.8.2 生成圆顶特征的案例操作 163
4.9 包覆特征 164
4.9.1 包覆特征的功能 164
4.9.2 生成包裹特征的案例操作 164
4.10 自由形特征 165
4.10.1 自由形特征的功能 165
4.10.2 生成自由形特征的案例操作 166
4.11 分割特征 168
4.11.1 分割特征的功能 168
4.11.2 生成分割特征的案例操作 168
4.12 拔模特征 170
4.12.1 拔模特征的功能 170
4.12.2 生成拔模特征的案例操作 173
本章小结 176
第5章 装配体设计 177
5.1 生成装配体 178
5.1.1 插入零部件的属性设置 178
5.1.2 生成装配体的方法 178
5.2 干涉检查 179
5.2.1 干涉检查的属性设置 179
5.2.2 干涉检查的案例操作 180
5.3 爆炸视图 182
5.3.1 爆炸视图的属性设置 182
5.3.2 生成爆炸视图的案例操作 183
5.4 轴测剖视图 184
5.4.1 轴测剖视图的属性设置 184
5.4.2 生成轴测剖视图的方法 185
5.5 装配体中零部件的压缩状态 185
5.5.1 压缩状态的种类 185
5.5.2 压缩零件的方法 186
5.6 装配体统计 186
5.6.1 装配体统计的信息 186
5.6.2 生成装配体统计的案例操作 187
5.7 范例 187
本章小结 194
第6章 工程图设计 195
6.1 线型和图层 196
6.1.1 线型设置 196
6.1.2 图层 196
6.1.3 图层的案例操作 197
6.2 图纸格式 198
6.2.1 图纸格式的属性设置 198
6.2.2 使用图纸格式的案例操作 199
6.3 工程图文件 200
6.3.1 设置多张工程图纸 201
6.3.2 激活图纸 201
6.3.3 删除图纸 201
6.4 标准三视图 202
6.4.1 生成标准三视图的案例操作 202
6.5 投影视图 202
6.5.1 投影视图的属性设置 203
6.5.2 生成投影视图的案例操作 203
6.6 辅助视图 204
6.6.1 生成辅助视图的案例操作 205
6.7 剪裁视图 205
6.7.1 生成剪裁视图的案例操作 206
6.8 局部视图 207
6.8.1 局部视图的属性设置 207
6.8.2 生成局部视图的案例操作 207
6.9 剖面视图 208
6.9.1 剖面视图的属性设置 208
6.9.2 生成剖面视图的案例操作 209
6.10 旋转剖视图 210
6.10.1 生成旋转剖视图的案例操作 210
6.11 断裂视图 211
6.11.1 断裂视图的属性设置 211
6.11.2 生成断裂视图的操作步骤 212
6.12 尺寸标注 213
6.12.1 绘制草图尺寸 213
6.12.2 添加尺寸标注的案例操作 214
6.13 注释 215
6.13.1 注释的属性设置 215
6.13.2 添加注释的案例操作 218
6.14 范例 219
本章小结 222
第7章 曲线和曲面设计 223
7.1 曲线 224
7.1.1 投影曲线 224
7.1.2 组合曲线 226
7.1.3 螺旋线和涡状线 227
7.1.4 通过xyz点的曲线 230
7.1.5 通过参考点的曲线 231
7.1.6 分割线 232
7.2 曲面 236
7.2.1 拉伸曲面 237
7.2.2 旋转曲面 239
7.2.3 扫描曲面 240
7.2.4 放样曲面 242
7.2.5 等距曲面 244
7.2.6 延展曲面 245
7.3 编辑曲面 247
7.3.1 圆角曲面 247
7.3.2 填充曲面 248
7.3.3 中面 250
7.3.4 延伸曲面 251
7.3.5 剪裁曲面 253
7.3.6 替换面 254
7.3.7 删除面 255
本章小结 257
第8章 钣金及焊件设计 259
8.1 钣金设计特征 260
8.1.1 基体法兰 260
8.1.2 边线法兰 262
8.1.3 斜接法兰 264
8.1.4 褶边 266
8.1.5 绘制的折弯 268
8.1.6 闭合角 269
8.1.7 转折 271
8.1.8 断裂边角 273
8.1.9 将现有零件转换为钣金零件 274
8.2 钣金编辑特征 275
8.2.1 切口 275
8.2.2 展开 276
8.2.3 折叠 278
8.2.4 放样折弯 279
8.3 成形工具 280
8.4 结构构件 282
8.5 剪裁/延伸 283
8.6 圆角焊缝 285
8.7 自定义焊件轮廓 287
8.8 子焊件 287
8.9 切割清单 288
8.9.1 生成切割清单的操作步骤 288
8.9.2 自定义属性 289
本章小结 290
第9章 模具及线路设计 291
9.1 模具设计 292
9.1.1 模具设计简介 292
9.1.2 模具设计的一般步骤 295
9.2 模具设计范例 296
9.2.1 导入模具模型 296
9.2.2 拔模分析 296
9.2.3 底切分析 296
9.2.4 设置比例缩放 297
9.2.5 创建分型线 297
9.2.6 关闭曲面 298
9.2.7 创建分型面 298
9.2.8 切削分割 299
9.2.9 创建模具零件 300
9.3 线路设计 302
9.3.1 线路设计基础 302
9.3.2 线路设计基本步骤 304
9.4 线路设计范例 305
9.4.1 创建第一条线路 305
9.4.2 创建第二条线路 306
9.4.3 创建第三条线路 307
本章小结 309
第10章 配置和系列零件设计表 311
10.1 配置 312
10.1.1 手动生成配置的方法 312
10.1.2 激活配置的方法 312
10.1.3 编辑配置 313
10.1.4 派生配置的方法 313
10.1.5 删除配置的方法 314
10.2 系列零件设计表 315
10.2.1 插入系列零件设计表的方法 315
10.2.2 插入外部Microsoft Excel文件为系列零件设计表的方法 316
10.2.3 编辑系列零件设计表的方法 316
10.2.4 保存系列零件设计表的方法 317
10.3 系列零件设计表参数 317
10.4 范例 320
10.4.1 显示特征尺寸 320
10.4.2 重新命名特征和尺寸 321
10.4.3 生成系列零件设计表 321
10.4.4 显示零件的配置 323
10.4.5 编辑系列零件设计表 323
本章小结 324
第11章 渲染输出 325
11.1 布景 326
11.2 光源 330
11.3 外观 332
11.4 贴图 335
11.5 渲染、输出图像 336
11.6 实例操作 337
11.6.1 创建布景 337
11.6.2 设置光源 340
11.6.3 设置外观 341
11.6.4 渲染 342
本章小结 342
第12章 动画制作 343
12.1 简介 344
12.1.1 时间线 344
12.1.2 键码点和键码属性 345
12.2 旋转动画 345
12.3 装配体爆炸动画 347
12.4 视像属性动画 348
12.5 距离或者角度配合动画 350
12.6 物理模拟动画 351
12.6.1 引力 351
12.6.2 线性马达和旋转马达 352
12.6.3 线性弹簧 355
12.7 范例 357
12.7.1 制作旋转动画 357
12.7.2 制作爆炸动画 359
12.7.3 制作物理模拟动画 361
本章小结 362
第13章 仿真分析 363
13.1 SimulationXpress 364
13.1.1 约束 364
13.1.2 载荷 365
13.1.3 材质 366
13.1.4 分析 366
13.1.5 结果 367
13.2 FloXpress 374
13.2.1 检查几何体 374
13.2.2 选择流体 374
13.2.3 设定边界条件 375
13.2.4 求解模型 375
13.2.5 查看结果 376
13.3 TolAnalyst 380
13.3.1 测量 381
13.3.2 装配体顺序 381
13.3.3 装配体约束 382
13.3.4 分析结果 382
13.4 数控加工 387
13.4.1 规则说明 387
13.4.2 配置规则 388
13.4.3 核准零件 389
本章小结 391
第14章 综合范例 391
14.1 装配支撑腿 394
14.2 装配人工搬运车 400
14.3 干涉检查 423
14.4 计算装配体质量特性 425
14.5 装配体信息和相关文件 426
14.6 图片渲染 427

SolidWorks公司是一家专业从事三维机械设计、工程分析、产品数据管理软件研发和销售的国际性公司。
其产品SolidWorks是世界上第一套基于Windows系统开发的三维CAD软件,这是一套完整的 3D MCAD 产品设计解决方案,
即在一个软件包中为产品设计团队提供了所有必要的机械设计、验证、运动模拟、数据管理和交流工具。该软件以参数化特征造型为基础,
具有功能强大、易学、易用等特点,是当前最优秀的三维CAD软件之一。
本书采用通俗易懂、循序渐进的方法讲解SolidWorks 2010的基本内容和操作步骤。
书籍配有操作视频演示,模型文件,效果展示文件,实例素材文件
本书主要内容包括:
(1)介绍SolidWorks软件基础。包括基本功能、操作方法和常用模块的功用。
(2)草图绘制。讲解草图的绘制和修改方法。
(3)特征建模。讲解SolidWorks软件大部分的特征建模命令。
(4)装配体设计。讲解装配体的具体设计方法和步骤。
(5)工程图设计。讲解装配图和零件图的设计。
(6)曲面建模。讲解曲线和曲面的建立过程。
(7)钣金焊件建模。讲解钣金和焊件的建模步骤。
(8)模具和管路设计。讲解模具设计和管路设计。
(9)渲染和动画制作。讲解图片渲染和动画制作。
(10)仿真分析。讲解有限元分析、流体分析、公差分析和数控加工分析。

下面是下载后,目录的全部文件:
SolidWorks2010中文版快速入门与应用
  AUTORUN.EXE
  AUTORUN.INF
  COMCTL32.OCX
  PHEI.AVI
  SolidWorks2010中文版快速入门与应用.pdf
  书配套光盘使用说明.DOC
  1(子文件夹)
    第12章(子文件夹)
      12-2(子文件夹)
        12-2装配体草图.SLDASM
        摆杆.SLDPRT
        曲柄.SLDPRT
        机架.SLDPRT
        连杆.SLDPRT
        销轴.SLDPRT
      12-3(子文件夹)
        12-3装配体草图.SLDASM
        摆杆.SLDPRT
        曲柄.SLDPRT
        机架.SLDPRT
        连杆.SLDPRT
        销轴.SLDPRT
      12-4(子文件夹)
        12-4装配体草图.SLDASM
        摆杆.SLDPRT
        曲柄.SLDPRT
        机架.SLDPRT
        连杆.SLDPRT
        销轴.SLDPRT
      12-5(子文件夹)
        12-5草图(1).SLDPRT
        12-5草图(2).SLDPRT
        12-5装配体草图.SLDASM
      12-6-1(子文件夹)
        12-6-1装配体草图.SLDASM
        地板.SLDPRT
        球.SLDPRT
      12-6-2(子文件夹)
        12-6-2装配体草图.SLDASM
        滑块.SLDPRT
        滑竿.SLDPRT
      12-6-3(子文件夹)
        12-6-3装配体草图.SLDASM
        摆杆.SLDPRT
        曲柄.SLDPRT
        机架.SLDPRT
        连杆.SLDPRT
        销轴.SLDPRT
      12-6-4(子文件夹)
        12-6-4装配体草图.SLDASM
        地板.SLDPRT
        球.SLDPRT
    第13章(子文件夹)
      13-1(子文件夹)
        TABLE.SLDPRT
      13-2(子文件夹)
        阀门.SLDPRT
      13-3(子文件夹)
        AXLE40.SLDPRT
        BRACKET100.SLDPRT
        TOLANALYST.SLDASM
        WHEEL1.SLDPRT
        WHEELPLATE.SLDPRT
      13-4(子文件夹)
        JIAGONG.SLDPRT
    第3章(子文件夹)
      3-1-1草图1.SLDPRT
      3-1-2草图2.SLDPRT
      3-1-3草图3.SLDPRT
      3-1-4草图4.SLDPRT
      3-1-5草图5.SLDPRT
      3-1-6草图6.SLDPRT
      3-10-1草图1.SLDPRT
      3-2-1草图1.SLDPRT
      3-2-2草图2.SLDPRT
      3-2-3草图3.SLDPRT
      3-2-4草图4.SLDPRT
      3-2-5草图5.SLDPRT
      3-2-6草图6.SLDPRT
      3-2-7草图7.SLDPRT
      3-2-8草图8.SLDPRT
      3-3-1草图1.SLDPRT
      3-3-2草图2.SLDPRT
      3-3-3草图3.SLDPRT
      3-4-1草图1.SLDPRT
      3-4-2草图2.SLDPRT
      3-4-3草图3.SLDPRT
      3-4-4草图4.SLDPRT
      3-4-5草图5.SLDPRT
      3-4-6草图6.SLDPRT
      3-5-1草图1.SLDPRT
      3-5-2草图2.SLDPRT
      3-5-3草图3.SLDPRT
      3-5-4草图4.SLDPRT
      3-5-5草图5.SLDPRT
      3-6-1草图1.SLDPRT
      3-6-2草图2.SLDPRT
      3-6-3草图3.SLDPRT
      3-7-1草图1.SLDPRT
      3-7-2草图2.SLDPRT
      3-7-3草图3.SLDPRT
      3-7-4草图4.SLDPRT
      3-7-5草图5.SLDPRT
      3-7-6草图6.SLDPRT
      3-8-1草图1.SLDPRT
      3-8-2草图2.SLDPRT
      3-8-3草图3.SLDPRT
      3-8-4草图4.SLDPRT
      3-9-1草图1.SLDPRT
      3-9-2草图2.SLDPRT
      3-9-3草图3.SLDPRT
    第4章(子文件夹)
      4-1-1草图.SLDPRT
      4-1-2草图.SLDPRT
      4-10-1草图.SLDPRT
      4-11-1草图.SLDPRT
      4-12-1草图1.SLDPRT
      4-12-2草图2.SLDPRT
      4-12-3草图3.SLDPRT
      4-2-1草图.SLDPRT
      4-2-2草图.SLDPRT
      4-2-3草图.SLDPRT
      4-2-4草图.SLDPRT
      4-2-5草图.SLDPRT
      4-2-6草图.SLDPRT
      4-4-1草图.SLDPRT
      4-4-2草图.SLDPRT
      4-5-1草图1.SLDPRT
      4-5-2草图2.SLDPRT
      4-5-3草图3.SLDPRT
      4-5-4草图4.SLDPRT
      4-6-1草图.SLDPRT
      4-7-1草图1.SLDPRT
      4-7-2草图2.SLDPRT
      4-7-3草图3.SLDPRT
      4-8-1草图.SLDPRT
      4-9-1草图.SLDPRT
      4-3-1(子文件夹)
        4-3-1草图(1).SLDPRT
        4-3-1草图(2).SLDPRT
        4-3-1装配体草图.SLDASM
        4-3-1零部件线性阵列.SLDASM
      4-3-2(子文件夹)
        4-3-2草图(1).SLDPRT
        4-3-2草图(2).SLDPRT
        4-3-2装配体草图.SLDASM
        4-3-2零部件圆周阵列.SLDASM
      4-3-3(子文件夹)
        4-3-3草图(1).SLDPRT
        4-3-3草图(2).SLDPRT
        4-3-3装配体草图.SLDASM
        4-3-3零部件特征驱动.SLDASM
      4-4-3(子文件夹)
        4-4-3草图(1).SLDPRT
        4-4-3草图(2).SLDPRT
        4-4-3装配体草图.SLDASM
        4-4-3镜像零部件.SLDASM
    第5章(子文件夹)
      5-2(子文件夹)
        5-2草图(1).SLDPRT
        5-2草图(2).SLDPRT
        5-2草图(3).SLDPRT
        5-2装配体草图.SLDASM
      5-3(子文件夹)
        5-3草图(1).SLDPRT
        5-3草图(2).SLDPRT
        5-3草图(3).SLDPRT
        5-3装配体草图.SLDASM
      5-6(子文件夹)
        5-6草图(1).SLDPRT
        5-6草图(2).SLDPRT
        5-6草图(3).SLDPRT
        5-6草图(4).SLDPRT
        5-6草图(5).SLDPRT
        5-6装配体草图.SLDASM
    第6章(子文件夹)
      6-10工程图1.SLDDRW
      6-11.SLDPRT
      6-11工程图1.SLDDRW
      6-12.SLDPRT
      6-12工程图1.SLDDRW
      6-13工程图1.SLDDRW
      6-1工程图1.SLDDRW
      6-2工程图1.SLDDRW
      6-4.SLDPRT
      6-4工程图1.SLDDRW
      6-5工程图1.SLDDRW
      6-6工程图1.SLDDRW
      6-7工程图1.SLDDRW
      6-8工程图1.SLDDRW
      6-9工程图1.SLDDRW
    第7章(子文件夹)
      7-1-1-1草图1.SLDPRT
      7-1-1-2草图2.SLDPRT
      7-1-2草图.SLDPRT
      7-1-3-1草图1.SLDPRT
      7-1-3-2草图2.SLDPRT
      7-1-4草图.SLDPRT
      7-1-5草图.SLDPRT
      7-1-6-1草图1.SLDPRT
      7-1-6-2草图2.SLDPRT
      7-1-6-3草图3.SLDPRT
      7-2-1草图.SLDPRT
      7-2-2草图.SLDPRT
      7-2-3草图.SLDPRT
      7-2-4草图.SLDPRT
      7-2-5草图.SLDPRT
      7-2-6草图.SLDPRT
      7-3-1草图.SLDPRT
      7-3-2草图.SLDPRT
      7-3-3草图.SLDPRT
      7-3-4草图.SLDPRT
      7-3-5草图.SLDPRT
      7-3-6草图.SLDPRT
      7-3-7草图.SLDPRT
    第8章(子文件夹)
      8-1-1草图.SLDPRT
      8-1-2草图.SLDPRT
      8-1-3草图.SLDPRT
      8-1-4草图.SLDPRT
      8-1-5草图.SLDPRT
      8-1-6草图.SLDPRT
      8-1-7草图.SLDPRT
      8-1-8草图.SLDPRT
      8-2-1草图.SLDPRT
      8-2-2草图.SLDPRT
      8-2-3草图.SLDPRT
      8-2-4草图.SLDPRT
      8-3-1草图.SLDPRT
      8-4-1草图.SLDPRT
      8-5-1模型.SLDPRT
      8-6-1模型.SLDPRT
  2(子文件夹)
    第12章(子文件夹)
      12-2(子文件夹)
        12-2旋转动画.AVI
      12-3(子文件夹)
        12-3爆炸动画.AVI
      12-4(子文件夹)
        12-4动画视像属性.AVI
      12-5(子文件夹)
        12-5配合动画.AVI
      12-6-1(子文件夹)
        12-6-1引力.AVI
      12-6-2(子文件夹)
        12-6-2线性马达.AVI
      12-6-3(子文件夹)
        12-6-3旋转马达.AVI
      12-6-4(子文件夹)
        12-6-4线性弹簧.AVI
    第3章(子文件夹)
      3-1-1拉伸1.SLDPRT
      3-1-2拉伸2.SLDPRT
      3-1-3拉伸3.SLDPRT
      3-1-4拉伸4.SLDPRT
      3-1-5拉伸5.SLDPRT
      3-1-6拉伸6.SLDPRT
      3-10-1抽壳1.SLDPRT
      3-2-1拉伸切除1.SLDPRT
      3-2-2拉伸切除2.SLDPRT
      3-2-3拉伸切除3.SLDPRT
      3-2-4拉伸切除4.SLDPRT
      3-2-5拉伸切除5.SLDPRT
      3-2-6拉伸切除6.SLDPRT
      3-2-7拉伸切除7.SLDPRT
      3-2-8拉伸切除8.SLDPRT
      3-3-1旋转1.SLDPRT
      3-3-2旋转2.SLDPRT
      3-3-3旋转3.SLDPRT
      3-4-1扫描1.SLDPRT
      3-4-2扫描2.SLDPRT
      3-4-3扫描3.SLDPRT
      3-4-4扫描4.SLDPRT
      3-4-5扫描5.SLDPRT
      3-4-6扫描6.SLDPRT
      3-5-1放样1.SLDPRT
      3-5-2放样2.SLDPRT
      3-5-3放样3.SLDPRT
      3-5-4放样4.SLDPRT
      3-5-5放样5.SLDPRT
      3-6-1筋1.SLDPRT
      3-6-2筋2.SLDPRT
      3-6-3筋3.SLDPRT
      3-7-1孔1.SLDPRT
      3-7-2孔2.SLDPRT
      3-7-3孔3.SLDPRT
      3-7-4孔4.SLDPRT
      3-7-5孔5.SLDPRT
      3-7-6孔6.SLDPRT
      3-8-1圆角1.SLDPRT
      3-8-2圆角2.SLDPRT
      3-8-3圆角3.SLDPRT
      3-8-4圆角4.SLDPRT
      3-9-1倒角1.SLDPRT
      3-9-2倒角2.SLDPRT
      3-9-3倒角3.SLDPRT
    第4章(子文件夹)
      4-1-1草图线性阵列.SLDPRT
      4-1-2草图圆周阵列.SLDPRT
      4-10-1自由形.SLDPRT
      4-11-1-分割(1).SLDPRT
      4-11-1分割.SLDPRT
      4-11-1分割(2).SLDPRT
      4-12-1拔模1.SLDPRT
      4-12-2拔模2.SLDPRT
      4-12-3拔模3.SLDPRT
      4-2-1特征线性阵列.SLDPRT
      4-2-2特征圆周阵列.SLDPRT
      4-2-3表格驱动阵列.SLDPRT
      4-2-4草图驱动阵列.SLDPRT
      4-2-5曲线驱动阵列.SLDPRT
      4-2-6填充阵列.SLDPRT
      4-4-1镜像草图.SLDPRT
      4-4-2镜像特征.SLDPRT
      4-5-1弯曲1.SLDPRT
      4-5-2弯曲2.SLDPRT
      4-5-3弯曲3.SLDPRT
      4-5-4弯曲4.SLDPRT
      4-6-1压凹.SLDPRT
      4-7-1变形1.SLDPRT
      4-7-2变形2.SLDPRT
      4-7-3变形3.SLDPRT
      4-8-1圆顶.SLDPRT
      4-9-1包覆.SLDPRT
      4-3-1(子文件夹)
        4-3-1草图(1).SLDPRT
        4-3-1草图(2).SLDPRT
        4-3-1装配体草图.SLDASM
        4-3-1零部件线性阵列.SLDASM
      4-3-2(子文件夹)
        4-3-2草图(1).SLDPRT
        4-3-2草图(2).SLDPRT
        4-3-2装配体草图.SLDASM
        4-3-2零部件圆周阵列.SLDASM
      4-3-3(子文件夹)
        4-3-3草图(1).SLDPRT
        4-3-3草图(2).SLDPRT
        4-3-3装配体草图.SLDASM
        4-3-3零部件特征驱动.SLDASM
      4-4-3(子文件夹)
        4-4-3草图(1).SLDPRT
        4-4-3草图(2).SLDPRT
        4-4-3装配体草图.SLDASM
        4-4-3镜像零部件.SLDASM
    第5章(子文件夹)
      5-2(子文件夹)
        5-2干涉检查.SLDASM
        5-2草图(1).SLDPRT
        5-2草图(2).SLDPRT
        5-2草图(3).SLDPRT
        5-2装配体草图.SLDASM
      5-3(子文件夹)
        5-3爆炸视图.SLDASM
        5-3草图(1).SLDPRT
        5-3草图(2).SLDPRT
        5-3草图(3).SLDPRT
        5-3装配体草图.SLDASM
      5-6(子文件夹)
        5-6草图(1).SLDPRT
        5-6草图(2).SLDPRT
        5-6草图(3).SLDPRT
        5-6草图(4).SLDPRT
        5-6草图(5).SLDPRT
        5-6装配体统计.SLDASM
        5-6装配体草图.SLDASM
    第6章(子文件夹)
      6-10旋转剖视图1.SLDDRW
      6-11.SLDPRT
      6-11断裂视图1.SLDDRW
      6-12.SLDPRT
      6-12尺寸标注1.SLDDRW
      6-13注释1.SLDDRW
      6-1图层1.SLDDRW
      6-2图纸1.SLDDRW
      6-4.SLDPRT
      6-4标准三视图1.SLDDRW
      6-5投影视图1.SLDDRW
      6-6辅助视图1.SLDDRW
      6-7剪裁视图1.SLDDRW
      6-8局部视图1.SLDDRW
      6-9剖面视图1.SLDDRW
    第7章(子文件夹)
      7-1-1-1投影曲线1.SLDPRT
      7-1-1-2投影曲线2.SLDPRT
      7-1-2组合曲线.SLDPRT
      7-1-3-1螺旋线1.SLDPRT
      7-1-3-2螺旋线2.SLDPRT
      7-1-4XYZ点曲线.SLDPRT
      7-1-5参考点曲线.SLDPRT
      7-1-6-1分割线1.SLDPRT
      7-1-6-2分割线2.SLDPRT
      7-1-6-3分割线3.SLDPRT
      7-2-1拉伸曲面.SLDPRT
      7-2-2旋转曲面.SLDPRT
      7-2-3扫描曲面.SLDPRT
      7-2-4放样曲面.SLDPRT
      7-2-5等距曲面.SLDPRT
      7-2-6延展曲面.SLDPRT
      7-3-1圆角曲面.SLDPRT
      7-3-2填充曲面.SLDPRT
      7-3-3中面.SLDPRT
      7-3-4延伸曲面.SLDPRT
      7-3-5剪裁曲面.SLDPRT
      7-3-6替换面.SLDPRT
      7-3-7删除面.SLDPRT
    第8章(子文件夹)
      8-1-1基体法兰.SLDPRT
      8-1-2边线法兰.SLDPRT
      8-1-3斜接法兰.SLDPRT
      8-1-4褶边.SLDPRT
      8-1-5绘制的折弯.SLDPRT
      8-1-6闭合角.SLDPRT
      8-1-7转折.SLDPRT
      8-1-8断裂边角.SLDPRT
      8-2-1切口.SLDPRT
      8-2-2展开.SLDPRT
      8-2-3折叠.SLDPRT
      8-2-4放样折弯.SLDPRT
      8-3-1成形工具.SLDPRT
      8-4-1结构构件.SLDPRT
      8-5-1剪裁.SLDPRT
      8-6-1圆角焊缝.SLDPRT
  3(子文件夹)
    1(子文件夹)
      1.SLDPRT
    10(子文件夹)
      TABLE.SLDPRT
    11(子文件夹)
      11.SLDPRT
    12(子文件夹)
      3D FOURBAR LINKAGE.SLDASM
      HOLDER.SLDPRT
      LEVER.SLDPRT
      LINKAGE.SLDPRT
      MOVING PART.SLDPRT
      SUPPORT.SLDPRT
      UNIVERSAL.SLDPRT
    14(子文件夹)
      THUMBS.DB
      人工搬运车.SLDASM
      低管.SLDPRT
      充气轮胎.SLDPRT
      六角螺母.SLDPRT
      刀口.SLDPRT
      把手.SLDPRT
      支撑腿.SLDASM
      球形螺栓.SLDPRT
      轮轴.SLDPRT
      轮轴支撑架.SLDPRT
      轮轴支撑架焊缝.SLDPRT
      轮轴焊缝1.SLDPRT
      轮轴焊缝2.SLDPRT
      轮轴盖.SLDPRT
    2(子文件夹)
      2.SLDPRT
    3(子文件夹)
      03.SLDPRT
    5(子文件夹)
      1.SLDPRT
      2.SLDPRT
      3.SLDPRT
      吊灯.SLDASM
    6(子文件夹)
      6.SLDDRW
      6.SLDPRT
    8(子文件夹)
      8.SLDPRT
    9(子文件夹)
      模具设计(子文件夹)
        9.SLDPRT
      线路设计(子文件夹)
        GUANLU.SLDASM
        INPUT_1_&.SLDPRT
        INPUT_2_&.SLDPRT
        PLUG-5PINDIN.SLDPRT
        RICHCO_HURC-4-01-CLIP.SLDPRT
        TV_&.SLDPRT
  4(子文件夹)
    THUMBS.DB
    界面介绍视频.AVI
    第10章.AVI
    第11章.AVI
    第12章.AVI
    第14章.AVI
    第1章.AVI
    第2章.AVI
    第3章.AVI
    第5章.AVI
    第6章.AVI
  PHEIBOOK(子文件夹)
    BOOK.EXE
    BOOK.MDB
    BOOKLOAD.HTM
    BOOKS.HTM
    CSS-BOOK.CSS
    DAO350.DLL
    DAO360.DLL
    FACE.HTM
    FACE.JPG
    INDEX.HTM
    MENU.HTM
    PHEIDATA.EXE
    SALE.HTM
    SHDOCVW.DLL
    STDOLE2.TLB
    TITLE.JPG
    VB5DB.DLL
    VBAR332.DLL

当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13445-1-1.html
回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索