QQ登录

只需一步,快速开始

SolidWorks机械设计入门和应用教程2013版

[ 复制链接 ]

SolidWorks机械设计入门和应用教程2013版

SolidWorks机械设计入门和应用教程2013版

SolidWorks机械设计入门和应用教程2013版

SolidWorks机械设计入门和应用教程2013版

SolidWorks机械设计入门和应用教程2013版


请点击此处下载

请先注册会员后在进行下载

已注册会员,请先登录后下载

文件名称:olidWorks机械设计入门和应用教程2013版.txt 
文件大小:144 Bytes  售价:18金币
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我


下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;

教程目录为:
第1章基础知识
 1.1概述
 1.1.1背景
 1.1.2主要设计特点
 1.1.3SolidWorks的学习方法
 1.1.4SolidWorks2013的新增功能
 1.2用户界面
 1.2.1菜单栏
 1.2.2工具栏
 1.2.3状态栏
 1.2.4管理器窗口
 1.2.5任务窗口
 1.3基本操作
 1.3.1文件的基本操作
 1.3.2选择的基本操作
 1.3.3视图的基本操作
 1.4参考坐标系
 1.4.1原点
 1.4.2参考坐标系的属性设置
 1.4.3修改和显示参考坐标系
 1.5参考基准轴
 1.5.1临时轴
 1.5.2参考基准轴的属性设置
 1.5.3显示参考基准轴
 1.6参考基准面
 1.7参考点
 1.8范例
 1.8.1生成参考坐标系
 1.8.2生成参考基准轴
 1.8.3生成参考基准面
 本章小结
 第2章草图绘制
 2.1绘制草图基础知识
 2.1.1图形区域
 2.1.2草图选项
 2.1.3草图绘制工具
 2.1.4绘制草图的流程
 2.2草图图形元素
 2.2.1直线
 2.2.2圆
 2.2.3圆弧
 2.2.4椭圆和椭圆弧
 2.2.5矩形和平行四边形
 2.2.6抛物线
 2.2.7多边形
 2.2.8点
 2.2.9样条曲线
 2.2.10槽口
 2.2.11文字
 2.3草图编辑
 2.3.1剪切、复制、粘贴草图
 2.3.2移动、旋转、缩放、复制草图
 2.3.3剪裁草图
 2.3.4延伸草图
 2.3.5分割、合并草图
 2.3.6派生草图
 2.3.7转换实体引用
 2.3.8等距实体
 2.43D草图
 2.4.1简介
 2.4.23D直线
 2.4.33D圆角
 2.4.43D样条曲线
 2.4.53D草图点
 2.4.6面部曲线
 2.5几何关系
 2.5.1几何关系概述
 2.5.2添加几何关系
 2.5.3显示删除几何关系
 2.6尺寸标注
 2.6.1智能尺寸
 2.6.2自动标注草图尺寸
 2.6.3修改尺寸
 2.7范例
 2.7.1进入草图绘制状态
 2.7.2绘制草图
 本章小结
 第3章基本特征建模
 3.1拉伸凸台/基体特征
 3.1.1拉伸凸台/基体特征的知识点
 3.1,2拉伸凸台/基体特征的
 案例操作
 3.2拉伸切除特征
 3.2.1拉伸切除特征的知识点 [1]
3.2.2拉伸切除特征的案例操作
 3.3旋转凸台/基体特征
 3,3.1旋转凸台/基体特征的知识点
 3,3.2旋转凸台/基体特征的案例操作
 3.4扫描特征
 3.4.1扫描特征的知识点
 3.4.2扫描特征的案例操作
 3.5放样特征
 3.5.1放样特征的知识点
 3.5.2放样特征的案例操作
 3.6筋特征
 3.6.1筋特征的知识点
 3.6.2筋特征的案例操作
 3.7孔特征
 3.7.1孔特征的知识点
 3.7.2孔特征的案例操作
 3.8圆角特征
 3.8.1圆角特征的知识点
 3.8.2圆角特征的案例操作
 3.9倒角特征
 3.9.1倒角特征的知识点
 3.9.2倒角特征的案例操作
 3.10抽壳特征
 3.10.1抽壳特征的知识点
 3.10.2抽壳特征的案例操作
 3.11范例
 3.11.1生成拉伸特征
 3.11.2生成拉伸切除特征
 3.11.3生成旋转特征
 3.11.4生成扫描特征
 3.11.5生成放样特征
 3.11.6生成孔特征
 3.11.7生成筋特征
 3.11.8生成圆角特征
 3.11.9生成倒角特征
 本章小结
 第4章高级特征建模
 4.1草图阵列
 4.1.1草图线性阵列
 4.1.2草图圆周阵列
 4.2特征阵列
 4.2.1特征线性阵列
 4.2.2特征圆周阵列
 4.2.3表格驱动的阵列
 4.2.4草图驱动的阵列
 4.2.5曲线驱动的阵列
 4.2.6填充阵列
 4.3零部件阵列
 4.3.1零部件的线性阵列
 4.3,2零部件的圆周阵列
 4.3.3零部件的特征驱动
 4.4镜向
 4.4.1镜向草图
 4.4.2镜向特征
 4.4.3镜向零部件
 4.5弯曲特征
 4.5.1弯曲特征的功能
 4.5.2生成弯曲特征的案例操作
 4.6压凹特征
 4.6.1压凹特征的功能
 4.6.2生成压凹特征的案例操作
 4.7变形特征
 4.7.1变形特征的功能
 4.7.2生成变形特征的案例操作
 4.8圆顶特征
 4.8.1圆顶特征的功能
 4.8.2生成圆顶特征的案例操作
 4.9包覆特征
 4.9.1包覆特征的功能
 4.9.2生成包覆特征的案例操作
 4.10自由形特征
 4.10.1自由形特征的功能
 4.10.2生成自由形特征的案例操作
 4.11分割特征
 4.11.1分割特征的功能
 4.11.2生成分割特征的案例操作
 4.12拔模特征
 4.12.1拔模特征的功能
 4.12.2生成拔模特征的案例操作
 4.13范例
 4.13.1建立外环部分
 4.13.2建立切除部分
 本章小结
 第5章装配体设计
 5.1生成装配体
 5.1.1插入零部件的属性设置
 5.1.2生成装配体的方法
 5.2干涉检查
 5.2.1干涉检查的属性设置
 5.2.2干涉检查的案例操作
 5.3爆炸视图
 5.3.1爆炸视图的属性设置
 5.3.2生成爆炸视图的案例操作
 5.4轴测剖视图
 5.4.1轴测剖视图的属性设置
 5.4.2生成轴测剖视图的方法
 5.5装配体中零部件的压缩状态
 5.5.1压缩状态的种类
 5,5.2压缩零件的方法
 5.6装配体统计
 5.6.1装配体统计的信息
 5.6.2生成装配体统计的案例操作
 57范例
 5.7,1插入base零件
 5.7.2插入body零件
 5.7.3插入lever零件
 5.7.4插入keeper零件
 本章小结
 第6章工程图设计
 6.1线型和图层
 6.1.1线型设置
 6.1.2图层 [1]
6.1.3图层的案例操作
 6.2图纸格式
 6.2.1图纸格式的属性设置
 6.2.2使用图纸格式的案例操作
 6.3工程图文件
 6.3.1设置多张工程图纸
 6.3.2激活图纸
 6.3.3删除图纸
 6.4标准三视图
 6.5投影视图
 6.5.1投影视图的属性设置
 6.5.2生成投影视图的案例操作
 6.6辅助视图
 6.7剪裁视图
 6.8局部视图
 6.8.1局部视图的属性设置
 6.8.2生成局部视图的案例操作
 6.9剖面视图
 6.9.1剖面视图的属性设置
 6.9.2生成剖面视图的案例操作
 6.10旋转剖视图
 6.11断裂视图
 6.11.1断裂视图的属性设置
 6.11.2生成断裂视图的案例操作
 6.12尺寸标注
 6.12.1绘制草图尺寸
 6.12.2添加尺寸标注的案例操作
 6.13注释
 6.13.1注释的属性设置
 6.13.2添加注释的案例操作
 6.14范例
 6.14.1建立工程图前的准备工作
 6.14.2插入视图
 6.14.3绘制剖面图
 6.14.4添加注释图形
 6.14.5标注尺寸
 6,14.6标注零件序号和零件表
 6.14.7编辑图纸格式
 6.14.8保存文件
 本章小结
 第7章曲线和曲面设计
 7.1曲线
 7.1.1投影曲线
 7.1.2组合曲线
 7.1.3螺旋线和涡状线
 7.1.4通过XYZ点的曲线
 7.1.5通过参考点的曲线
 7.1.6分割线
 7.2曲面
 7.2.1拉伸曲面
 7.2.2旋转曲面
 7.2.3扫描曲面
 7.2.4放样曲面
 7.2.5等距曲面
 7.2.6延展曲面
 7.3编辑曲面
 7.3.1圆角曲面
 7.3.2填充曲面
 7.3.3中面
 7.3.4延伸曲面
 7.3.5剪裁曲面
 7.3.6替换面
 7.3.7删除面
 7.4实例
 7.4.1制作瓶体
 7.4.2制作把手
 7,4.3制作杯嘴
 本章小结
 第8章钣金及焊件设计
 8.1钣金设计特征
 8.1.1基体法兰
 8.1.2边线法兰
 8.1.3斜接法兰
 8.1.4褶边
 8.1.5绘制的折弯
 8.1.6闭合角
 8.1.7转折
 8.1.8断裂边角
 8.1.9将现有零件转换为钣金零件
 8.2钣金编辑特征
 8.2.1切口
 8.2.2展开
 8.2.3折叠
 8.2.4放样折弯
 8.3成形工具
 8.4结构构件
 8.5剪裁/延伸
 8.6圆角焊缝
 8.7自定义焊件轮廓
 8.8子焊件
 8.9切割清单
 8.9.1生成切割清单的操作步骤
 8.9.2自定义属性
 8.10范例
 8.10.1准备草图
 8.10.2生成结构构件
 8.10.3剪裁结构构件
 8.10.4插入角撑板
 8.10.5生成其他部分
 本章小结
 第9章模具及线路设计
 9.1模具设计
 9.1.1模具设计简介
 9.1.2模具设计的一般步骤
 9.2模具设计范例
 9.2.1导入模具模型
 9.2.2拔模分析
 9.2.3底切分析
 9.2.4设置比例缩放
 9.2.5创建分型线
 9.2.6创建分型面
 9.2.7切削分割
 9.2.8创建模具零件
 9.3线路设计
 9.3.1SolidWorksRouting插件设置
 9.3.2步路系统分类
 9.3.3步路选项设置
 9.3.4步路文件位置设置
 9.3.5步路模板
 9.3.6连接点
 9.3.7步路点
 9.3.8线路设计基本步骤
 9.4电线线路设计范例
 9.4.1创建第一条线路
 9.4.2创建第二条线路
 9.4.3创建第三条线路
 9.4.4创建第四条线路
 9.4.5创建第五条线路
 9.4.6创建第六条线路
 9.4.7保存相关文件
 本章小结
 第10章配置和系列零件设计表
 第11章渲染输出
 第12章动画制作
 第13章仿真分析
 第14章其他功能范例


下面是下载后,目录的全部文件:
SolidWorks机械设计入门和应用教程2013版
  SolidWorks 2013机械设计快速入门与应用.pdf
  1(子文件夹)
    第12章(子文件夹)
      12-2(子文件夹)
        12-2装配体草图.sldasm
        Part1.SLDPRT
        Part2.SLDPRT
        Part3.SLDPRT
        Part4.SLDPRT
        Part5.SLDPRT
      12-3(子文件夹)
        12-3装配体草图.sldasm
        Part1.SLDPRT
        Part2.SLDPRT
        Part3.SLDPRT
        Part4.SLDPRT
        Part5.SLDPRT
      12-4(子文件夹)
        12-4装配体草图.sldasm
        Part1.SLDPRT
        Part2.SLDPRT
        Part3.SLDPRT
        Part4.SLDPRT
        Part5.SLDPRT
      12-5(子文件夹)
        12-5装配体草图.SLDASM
        工作件.SLDPRT
        工作台.SLDPRT
      12-6-1(子文件夹)
        12-6-1装配体草图.SLDASM
        凸台.SLDPRT
        重物.SLDPRT
      12-6-2(子文件夹)
        12-6-2装配体草图.SLDASM
        导轨.SLDPRT
        滑块.SLDPRT
      12-6-3(子文件夹)
        12-6-3装配体草图.SLDASM
        支撑板.SLDPRT
        转板.SLDPRT
      12-6-4(子文件夹)
        12-6-4装配体草图.SLDASM
        凸台.SLDPRT
        重物.SLDPRT
    第13章(子文件夹)
      13-1(子文件夹)
        13.1.SLDPRT
      13-2(子文件夹)
        13.2.SLDPRT
      13-3(子文件夹)
        13.3.SLDASM
        Pin.SLDPRT
        Square.SLDPRT
        U-Bracket.SLDPRT
      13-4(子文件夹)
        13.4.SLDPRT
    第3章(子文件夹)
      3-1-1.SLDPRT
      3-1-2.SLDPRT
      3-1-3.SLDPRT
      3-1-4.SLDPRT
      3-1-5.SLDPRT
      3-1-6.SLDPRT
      3-10-1.SLDPRT
      3-2-1.SLDPRT
      3-2-2.SLDPRT
      3-2-3.SLDPRT
      3-2-4.SLDPRT
      3-2-5.SLDPRT
      3-2-6.SLDPRT
      3-2-7.SLDPRT
      3-2-8.SLDPRT
      3-3-1.SLDPRT
      3-3-2.SLDPRT
      3-3-3.SLDPRT
      3-3-4.SLDPRT
      3-3-5.SLDPRT
      3-4-1.SLDPRT
      3-4-2.SLDPRT
      3-4-3.SLDPRT
      3-4-4.SLDPRT
      3-4-5.SLDPRT
      3-4-6.SLDPRT
      3-5-1.SLDPRT
      3-5-2.SLDPRT
      3-5-3.SLDPRT
      3-5-4.SLDPRT
      3-5-5.SLDPRT
      3-6-1.SLDPRT
      3-6-2.SLDPRT
      3-6-3.SLDPRT
      3-7-1.SLDPRT
      3-7-2.SLDPRT
      3-7-3.SLDPRT
      3-7-4.SLDPRT
      3-7-5.SLDPRT
      3-7-6.SLDPRT
      3-8-1.SLDPRT
      3-8-2.SLDPRT
      3-8-3.SLDPRT
      3-8-4.SLDPRT
      3-9-1.SLDPRT
      3-9-2.SLDPRT
      3-9-3.SLDPRT
    第4章(子文件夹)
      4-1-1草图.SLDPRT
      4-1-2草图.SLDPRT
      4-10-1草图.SLDPRT
      4-11-1草图.SLDPRT
      4-12-1草图1.SLDPRT
      4-12-2草图2.SLDPRT
      4-12-3草图3.SLDPRT
      4-2-1草图.SLDPRT
      4-2-2草图.SLDPRT
      4-2-3草图.SLDPRT
      4-2-4草图.SLDPRT
      4-2-5草图.SLDPRT
      4-2-6草图.SLDPRT
      4-3-1装配体草图..SLDASM
      4-3-2装配体草图.SLDASM
      4-3-3装配体草图SLDASM.SLDASM
      4-4-1草图.SLDPRT
      4-4-2草图.SLDPRT
      4-4-3装配体草图.SLDASM
      4-5-1草图.SLDPRT
      4-5-2草图2.SLDPRT
      4-5-3草图3.SLDPRT
      4-5-4草图.SLDPRT
      4-6-1草图.SLDPRT
      4-7-1草图1.SLDPRT
      4-7-2草图2.SLDPRT
      4-7-3草图3.SLDPRT
      4-8-1草图.SLDPRT
      4-9-1草图.SLDPRT
      零件1.SLDPRT
      零件2.SLDPRT
      零件3.SLDPRT
      零件4.SLDPRT
      零件5.SLDPRT
      零件6.SLDPRT
      零件7.SLDPRT
      零件8.SLDPRT
    第5章(子文件夹)
      5-2-1(子文件夹)
        5-2装配体草图.SLDASM
        滑动轴承上壳体.SLDPRT
        滑动轴承下壳体.SLDPRT
        螺栓.SLDPRT
        装配体1.SLDASM
        轴套.SLDPRT
      5-3-1(子文件夹)
        5-3装配体草图.SLDASM
        滑动轴承上壳体.SLDPRT
        滑动轴承下壳体.SLDPRT
        螺栓.SLDPRT
        装配体1.SLDASM
        轴套.SLDPRT
      5-6(子文件夹)
        5-6装配体草图.SLDASM
        滑动轴承上壳体.SLDPRT
        滑动轴承下壳体.SLDPRT
        螺栓.SLDPRT
        装配体1.SLDASM
        轴套.SLDPRT
    第6章(子文件夹)
      6-10工程图1.SLDDRW
      6-11工程图1.SLDDRW
      6-12工程图1.SLDDRW
      6-13工程图1.SLDDRW
      6-1工程图1.SLDDRW
      6-2工程图1.SLDDRW
      6-4工程图1.SLDDRW
      6-5工程图1.SLDDRW
      6-6工程图1.SLDDRW
      6-7工程图1.SLDDRW
      6-8工程图1.SLDDRW
      6-9工程图1.SLDDRW
      滑动轴承上壳体.SLDPRT
      滑动轴承下壳体.SLDPRT
      螺栓.SLDPRT
    第7章(子文件夹)
      7-1-10草图3.SLDPRT
      7-1-1草图1.SLDPRT
      7-1-2草图2.SLDPRT
      7-1-3草图.SLDPRT
      7-1-4草图1.SLDPRT
      7-1-5草图2.SLDPRT
      7-1-6草图.SLDPRT
      7-1-7草图.SLDPRT
      7-1-8草图1.SLDPRT
      7-1-9草图2.SLDPRT
      7-2-1草图1.SLDPRT
      7-2-2草图2.SLDPRT
      7-2-3草图3.SLDPRT
      7-2-4草图4.SLDPRT
      7-2-5草图5.SLDPRT
      7-2-6草图.SLDPRT
      7-2-7草图.SLDPRT
      7-2-8草图.SLDPRT
      7-2-9草图.SLDPRT
      7-3-1草图.SLDPRT
      7-3-2草图.SLDPRT
      7-3-3草图.SLDPRT
      7-3-4草图.SLDPRT
      7-3-5草图.SLDPRT
      7-3-6草图.SLDPRT
      7-3-7草图.SLDPRT
    第8章(子文件夹)
      8-1-1草图.SLDPRT
      8-1-2草图.SLDPRT
      8-1-3草图.SLDPRT
      8-1-4草图.SLDPRT
      8-1-5草图.SLDPRT
      8-1-6草图.SLDPRT
      8-1-7草图.SLDPRT
      8-1-8草图.SLDPRT
      8-2-1草图.SLDPRT
      8-2-2草图.SLDPRT
      8-2-3草图.SLDPRT
      8-2-4草图.SLDPRT
      8-3-1草图.SLDPRT
      8-4-1草图.SLDPRT
      8-5-1模型.SLDPRT
      8-6-1模型.SLDPRT
  2(子文件夹)
    第12章(子文件夹)
      12-2(子文件夹)
        12-2旋转动画.sldasm
        Part1.SLDPRT
        Part2.SLDPRT
        Part3.SLDPRT
        Part4.SLDPRT
        Part5.SLDPRT
      12-3(子文件夹)
        12-3爆炸动画.sldasm
        Part1.SLDPRT
        Part2.SLDPRT
        Part3.SLDPRT
        Part4.SLDPRT
        Part5.SLDPRT
        ~$12-3爆炸动画.sldasm
        ~$Part2.SLDPRT
        ~$Part3.SLDPRT
      12-4(子文件夹)
        12-4动画视像属性.sldasm
        Part1.SLDPRT
        Part2.SLDPRT
        Part3.SLDPRT
        Part4.SLDPRT
        Part5.SLDPRT
        ~$12-4动画视像属性.sldasm
        ~$Part1.SLDPRT
        ~$Part3.SLDPRT
        ~$Part4.SLDPRT
      12-5(子文件夹)
        12-5配合动画.SLDASM
        工作件.SLDPRT
        工作台.SLDPRT
      12-6-1(子文件夹)
        12-6-1引力.SLDASM
        凸台.SLDPRT
        重物.SLDPRT
      12-6-2(子文件夹)
        12-6-2线性马达.SLDASM
        导轨.SLDPRT
        滑块.SLDPRT
      12-6-3(子文件夹)
        12-6-3旋转马达.SLDASM
        支撑板.SLDPRT
        转板.SLDPRT
      12-6-4(子文件夹)
        12-6-4线性弹簧.SLDASM
        凸台.SLDPRT
        重物.SLDPRT
    第3章(子文件夹)
      3-1-1拉伸1.SLDPRT
      3-1-2拉伸2.SLDPRT
      3-1-3拉伸3.SLDPRT
      3-1-4拉伸4.SLDPRT
      3-1-5拉伸5.SLDPRT
      3-1-6拉伸6.SLDPRT
      3-10-1抽壳1.SLDPRT
      3-2-1拉伸切除1.SLDPRT
      3-2-2拉伸切除2.SLDPRT
      3-2-3拉伸切除3.SLDPRT
      3-2-4拉伸切除4.SLDPRT
      3-2-5拉伸切除5.SLDPRT
      3-2-6拉伸切除6.SLDPRT
      3-2-7拉伸切除7.SLDPRT
      3-2-8拉伸切除8.SLDPRT
      3-3-1旋转1.SLDPRT
      3-3-2旋转2.SLDPRT
      3-3-3旋转3.SLDPRT
      3-3-4旋转4.SLDPRT
      3-3-5旋转5.SLDPRT
      3-4-1扫描1.SLDPRT
      3-4-2扫描2.SLDPRT
      3-4-3扫描3.SLDPRT
      3-4-4扫描4.SLDPRT
      3-4-5扫描5.SLDPRT
      3-4-6扫描6.SLDPRT
      3-5-1放样1.SLDPRT
      3-5-2放样2.SLDPRT
      3-5-3放样3.SLDPRT
      3-5-4放样4.SLDPRT
      3-5-5放样5.SLDPRT
      3-6-1筋1.SLDPRT
      3-6-2筋2.SLDPRT
      3-6-3筋3.SLDPRT
      3-7-1孔1.SLDPRT
      3-7-2孔2.SLDPRT
      3-7-3孔3.SLDPRT
      3-7-4孔4.SLDPRT
      3-7-5孔5.SLDPRT
      3-7-6孔6.SLDPRT
      3-8-1圆角1.SLDPRT
      3-8-2圆角2.SLDPRT
      3-8-3圆角3.SLDPRT
      3-8-4圆角4.SLDPRT
      3-9-1倒角1.SLDPRT
      3-9-2倒角2.SLDPRT
      3-9-3倒角3.SLDPRT
    第4章(子文件夹)
      4-1-1草图线性阵列.SLDPRT
      4-1-2草图圆周阵列.SLDPRT
      4-10-1自由形.SLDPRT
      4-11-1分割.SLDPRT
      4-12-1拔模1.SLDPRT
      4-12-2拔模2.SLDPRT
      4-12-3拔模3.SLDPRT
      4-2-1特征线性阵列.SLDPRT
      4-2-2特征圆周阵列.SLDPRT
      4-2-3表格驱动阵列.SLDPRT
      4-2-4草图驱动阵列.SLDPRT
      4-2-5曲线驱动阵列.SLDPRT
      4-2-6填充阵列.SLDPRT
      4-3-1零部件线性阵列.SLDASM
      4-3-2零部件圆周阵列.SLDASM
      4-3-3零部件特征驱动.SLDASM
      4-4-1镜像草图.SLDPRT
      4-4-2镜向特征.SLDPRT
      4-4-3镜向零部件.SLDASM
      4-5-1弯曲1.SLDPRT
      4-5-2弯曲2.SLDPRT
      4-5-3弯曲3.SLDPRT
      4-5-4弯曲4.SLDPRT
      4-6-1压凹.SLDPRT
      4-7-1变形1.SLDPRT
      4-7-2变形2.SLDPRT
      4-7-3变形3.SLDPRT
      4-8-1圆顶.SLDPRT
      4-9-1包覆.SLDPRT
      实体1.sldprt
      实体2.sldprt
      零件1.SLDPRT
      零件2.SLDPRT
      零件3.SLDPRT
      零件4.SLDPRT
      零件5.SLDPRT
      零件6.SLDPRT
      零件7.SLDPRT
      零件8.SLDPRT
    第5章(子文件夹)
      5-2-1(子文件夹)
        5-2 干涉检查.SLDASM
        滑动轴承上壳体.SLDPRT
        滑动轴承下壳体.SLDPRT
        螺栓.SLDPRT
        装配体1.SLDASM
        轴套.SLDPRT
      5-3-1(子文件夹)
        5-3 爆炸视图.SLDASM
        滑动轴承上壳体.SLDPRT
        滑动轴承下壳体.SLDPRT
        螺栓.SLDPRT
        装配体1.SLDASM
        轴套.SLDPRT
      5-6(子文件夹)
        5-6 装配体统计.SLDASM
        滑动轴承上壳体.SLDPRT
        滑动轴承下壳体.SLDPRT
        螺栓.SLDPRT
        装配体1.SLDASM
        轴套.SLDPRT
    第6章(子文件夹)
      6-10旋转剖视图1.SLDDRW
      6-11断裂视图1.SLDDRW
      6-12尺寸标注1.SLDDRW
      6-13注释1.SLDDRW
      6-1图层1.SLDDRW
      6-2图纸1.SLDDRW
      6-4标准三视图1.SLDDRW
      6-5投影视图1.SLDDRW
      6-6辅助视图1.SLDDRW
      6-7剪裁视图1.SLDDRW
      6-8局部视图1.SLDDRW
      6-9剖面视图1.SLDDRW
      滑动轴承上壳体.SLDPRT
      滑动轴承下壳体.SLDPRT
      螺栓.SLDPRT
    第7章(子文件夹)
      7-1-10分割线3.SLDPRT
      7-1-1投影曲线1.SLDPRT
      7-1-2投影曲线2.SLDPRT
      7-1-3组合曲线.SLDPRT
      7-1-4螺旋线1.SLDPRT
      7-1-5螺旋线2.SLDPRT
      7-1-6XYZ点曲线.SLDPRT
      7-1-7参考点曲线.SLDPRT
      7-1-8分割线1.SLDPRT
      7-1-9分割线2.SLDPRT
      7-2-1拉伸曲面1.SLDPRT
      7-2-2旋转曲面2.SLDPRT
      7-2-3旋转曲面3.SLDPRT
      7-2-4旋转曲面4.SLDPRT
      7-2-5旋转曲面5.SLDPRT
      7-2-6扫描曲面.SLDPRT
      7-2-7放样曲面.SLDPRT
      7-2-8等距曲面.SLDPRT
      7-2-9延展曲面.SLDPRT
      7-3-1圆角曲面.SLDPRT
      7-3-2 填充曲面.SLDPRT
      7-3-3中面.SLDPRT
      7-3-4延伸曲面.SLDPRT
      7-3-5剪裁曲面.SLDPRT
      7-3-6替换面.SLDPRT
      7-3-7删除面.SLDPRT
    第8章(子文件夹)
      8-1-1基体法兰.SLDPRT
      8-1-2边线法兰.SLDPRT
      8-1-3斜接法兰.SLDPRT
      8-1-4褶边.SLDPRT
      8-1-5绘制的折弯.SLDPRT
      8-1-6闭合角.SLDPRT
      8-1-7转折.SLDPRT
      8-1-8断裂边角.SLDPRT
      8-2-1切口.SLDPRT
      8-2-2展开.SLDPRT
      8-2-3折叠.SLDPRT
      8-2-4放样折弯.SLDPRT
      8-3-1成形工具.SLDPRT
      8-4-1结构构件.SLDPRT
      8-5-1剪裁.SLDPRT
      8-6-1圆角焊缝.SLDPRT
  3(子文件夹)
    1(子文件夹)
      1.SLDPRT
    10(子文件夹)
      10.SLDPRT
    11(子文件夹)
      Mouse.SLDPRT
    12(子文件夹)
      ~$销件.SLDPRT
      固定杆.SLDPRT
      小螺母.SLDPRT
      摇臂.SLDPRT
      杆演化.SLDASM
      滑块.SLDPRT
      滑杆.SLDPRT
      滑槽.SLDPRT
      螺母.SLDPRT
      销件.SLDPRT
    14(子文件夹)
      14(子文件夹)
        ~$泵体工程图.SLDDRW
        泵体.SLDPRT
        泵体工程图.SLDDRW
      14(子文件夹)
        运动算例新.SLDASM
      14(子文件夹)
        ~$支架.SLDPRT
        ~$装配体1.SLDASM
        固定钉.SLDPRT
        套筒.SLDPRT
        心轴.SLDPRT
        支架.SLDPRT
        旋盖油杯.SLDPRT
        滑轮.SLDPRT
        装配体1.SLDASM
        连接轴.SLDPRT
        闷盖.SLDPRT
      14(子文件夹)
        ~$智能零部件实例应用.SLDASM
        ~$轴.SLDPRT
        智能零部件实例应用.SLDASM
        轴.SLDPRT
        键.SLDASM
        键.SLDPRT
    2(子文件夹)
      2.SLDPRT
    3(子文件夹)
      3.SLDPRT
    4(子文件夹)
      4.SLDPRT
    5(子文件夹)
      base.sldprt
      body.sldprt
      keeper.sldprt
      lever.sldprt
      ~$base.sldprt
      ~$开关.SLDASM
      开关.SLDASM
    6(子文件夹)
      ~$支座.SLDPRT
      垫圈.SLDPRT
      导套.SLDPRT
      导杆.SLDPRT
      工程图.SLDDRW
      手轮.SLDPRT
      支座.SLDPRT
      紧定螺钉M3×8.SLDPRT
      紧定螺钉M5×8.SLDPRT
      紧定螺钉M6×12.SLDPRT
      螺套.SLDPRT
      螺杆.SLDPRT
      螺钉.SLDPRT
      装配体.SLDASM
      轴套.SLDPRT
      键8×7×16.SLDPRT
    7(子文件夹)
      7.SLDPRT
    8(子文件夹)
      8.SLDPRT
    9(子文件夹)
      9(子文件夹)
        9.SLDPRT
      9(子文件夹)
        90_richco_hurc-4-01-clip.sldprt
        connector (3pin) female.sldprt
        db9 male.sldprt
        Electronic housing.SLDPRT
        fan.SLDPRT
        Harness_10-Std_Cables1.sldasm
        Harness_12-Std_Cables1.sldasm
        Harness_14-Std_Cables1.sldasm
        Harness_15-Std_Cables1.sldasm
        Harness_16-Std_Cables1.sldasm
        Harness_17-Std_Cables1.sldasm
        Harness_19-Std_Cables1.sldasm
        Harness_21-Std_Cables1.sldasm
        Harness_6-Std_Cables1.sldasm
        Harness_7-Std_Cables1.sldasm
        Harness_9-Std_Cables1.sldasm
        ring_term_18-22_awg-x_6.sldprt
        speed_control.SLDPRT
        Std_Cables1.SLDASM
        SWITCH1.SLDPRT
        terminal.sldprt
        zb.SLDPRT
        ~$connector (3pin) female.sldprt
  4(子文件夹)
    1.avi
    10.avi
    12.avi
    13.1.avi
    13.2.avi
    13.3.avi
    13.4.avi
    14.1.avi
    14.2.avi
    14.3.avi
    14.4.avi
    2.avi
    3.avi
    4.avi
    5.avi
    6.avi
    7.avi
    8.avi
    9.2.avi
    9.4.avi
  5(子文件夹)
    1.ppt
    10.ppt
    11.ppt
    12.ppt
    13.ppt
    14.ppt
    2.ppt
    3.ppt
    4.ppt
    5.ppt
    6.ppt
    7.ppt
    8.ppt
    9.ppt

当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13452-1-1.html

回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索