QQ登录

只需一步,快速开始

西门子气体分析 GA700 入门手册 中文超清版

[ 复制链接 ]

工控编程吧 gkbc8 com文档手册目录或截图为:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                

1  前言                                                      
1 1  本文档用途                              
1 2  历史记录                                   
1 3  保修注意事项                           
1 4  检查交付范围                           
2  通用安全说明                                         
2 1  安全使用的先决条件                 
2 2  设备改装                                   
2 3  法律和指令                              
2 4  合格的人员                              
3  安装                                                      
3 1  安装时的安全说明                     
3 1 1  机架安装设备                           
3 1 2  墙式安装设备                           
3 2  安装机架安装设备                     
3 2 1  安装注意事项                           
3 2 2  安装                                         
3 3  安装墙式安装设备                     
3 3 1  安装注意事项                           
3 3 2  安装                                         
4  连接                                                      
4 1  电气连接                                   
4 1 1  电气连接安全信息                     
4 1 1 1  机架安装设备                           
4 1 1 2  墙式安装设备                           
4 1 2  机架安装设备                           
4 1 2 1  电源的电气连接                        
4 1 2 2  信号线的连接                           
4 1 2 3  电气连接,针脚分配                 
4 1 3  墙式安装设备                           
4 1 3 1  供电连接                                   
4 1 3 2  电气连接/端子分配                    
4 2  气体接头                                                                           
4 2 1  气体接头                                                                           
4 2 2  可选的吹扫气体接头(墙式安装设备)                             
5  泄漏测试                                                                                       
5 1  OXYMAT 7                                                                        
5 1 1  检查样气通道是否有泄露                                                   
6  操作                                                                                               
6 1  本地用户界面 (LUI)                                                            
6 2  菜单结构                                                                           
6 2 1  主菜单                                                                              
6 2 2  从属菜单                                                                           
7  调试                                                                                               
7 1  要求                                                                                   
7 2  调试 SIPROCESS GA700                                                
7 3  [3 09] 维护和诊断 > 标识 (Maintenance & diagnostics > Id
7 3 1  概述                                                                                   
7 3 2  标识设备                                                                           
7 3 3  标识分析器模块                                                                 
7 3 4  标识其它特性                                                                     
7 4  [5] 安全 (Safety)                                                               
7 4 1  分配/更改 PIN                                                                    
7 5  [2 02] 设置 > 时间/日期 (Settings > Time/date)                 
7 6  [2 03] 设置 > 测量范围 (Settings > Measuring ranges)      
7 6 1  测量范围概述                                                                     
7 6 2  设置测量范围                                                                     
7 6 3  设置自动调整范围                                                            
7 7  [2 09 3] 数字量输入                                                           
7 7 1  数字量输入概述                                                                 
7 7 2  设置数字量输入                                                                 
7 8  [2 09 5] 数字量输出                                                           
7 8 1  概述                                                                                   
7 8 2  功能                                                                                   
7 8 3  设置数字量输出                                                                 
7 8 4  设置数字量输出的功能/组件                                              7 10 [2 08] 设置 > 校准 (Settings > Calibrations)              
7 10 1  基本                                                                          
7 10 1 1 校准/验证                                                                  
7 10 1 2 校准/验证的顺序                                                      
7 10 2 [2 08 1] 设定值、容差、流动时间                             
7 10 2 1 设定值、容差和吹扫时间概述                                   
7 10 2 2 设置设定值                                                               
7 10 2 3 设置验证容差                                                            
7 10 2 4 设置校准容差                                                            
7 10 2 5 设置样气吹扫时间                                                     
7 10 3 [2 08 3] 执行校准                                                      
7 10 3 1  [2 08 3 2] 自由校准                                                   
A  附录 A                                                                                    
A 1  参考信息                                                                  
  索引                                                                                                                                                   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

更多目录内容,请 免费 下载 观看;

说明:所有资源,解压密码一律为工控编程吧网址 gkbc8 com;

下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)

游客,为过滤非法行为,全站隐藏资源仅对充值会员开放进入升级
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

游客,为过滤非法行为,全站隐藏资源仅对充值会员开放进入升级
                                

回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索