QQ登录

只需一步,快速开始

信捷XC系列可编程控制器用户手册【硬件篇】

[ 复制链接 ]

手册下载地址:回复可见
游客,为过滤非法行为,全站隐藏资源仅对充值会员开放进入升级

手册内容:
前言               
———————————————
XC 系列产品概述     
———————————————
本体规格参数      
———————————————
系统构成
———————————————
电源规格及接线方法
———————————————
输入规格及接线方法
———————————————
输出规格及接线方法
———————————————
运行、调试、维护  
———————————————
扩展设备
———————————————
软元件的切换
———————————————
附录手册目录:
         目 录

安全注意事项  ...................................................................................
前言 ...................................................................................................
本手册的内容构成  ...................................................................
手册的适用范围  .......................................................................
手册中的约定俗成  ...................................................................
关联手册...................................................................................
手册的获取途径  .......................................................................
1 XC系列产品概述 ........................................................................
1-1.产品特点  .........................................................................
1-1-1.基本单元  ..................................................................
1-1-2.扩展单元  ..................................................................
1-2.型号构成及型号表 .........................................................
1-2-1.基本单元型号构成及型号表  ..................................
1-2-2.扩展单元型号构成及型号表  ..................................
1-3.各部分说明  .....................................................................
2 本体规格参数 ..............................................................................
2-1.规格参数  .........................................................................
2-1-1.一般规格  ..................................................................
2-1-2.性能规格  ..................................................................
2-2.外形尺寸  .........................................................................
2-3.端子排列  .........................................................................
2-4.通讯接口  .........................................................................
3 系统构成  .......................................................................................
3-1.系统构成  .........................................................................
3-2.外围设备  .........................................................................
3-2-1.编程软件  ..................................................................
3-2-2.人机界面  ..................................................................
3-2-3.网络模块  ..................................................................
3-3.构成原则  .........................................................................
3-4.扩展模块定义号分配 .....................................................
3-5.产品的安装  .....................................................................
4 电源规格及接线方法  ..................................................................
4-1.电源规格  .........................................................................
4-2.AC电源  DC 输入型  .......................................................
5 输入规格及接线方法  ..................................................................
5-1.输入规格  .........................................................................
5-2.DC输入信号(AC电源型) ........................................
5-3.高速计数输入 .................................................................

5-3-1.计数模式  ...................
5-3-2.高速计数范围  ...........
5-3-3.高速计数器输入接线
5-3-4.输入端口分配  ...........
5-3-5.AB 相计数倍频设置方
6 输出规格及接线方法  .................
6-1.输出规格  ..........................
6-2.继电器输出处理 ..............
6-3.晶体管输出处理 ..............
7 运行、调试、维护  .....................
7-1.运行与调试  ......................
7-2.日常维护  ..........................
8 扩展设备  ......................................
8-1.扩展模块概述 ..................
8-2.输入输出模块 ..................
8-3.模拟量温度模块 ..............
8-4.扩展BD 板  .......................
9 软元件的切换 .............................
9-1.功能概述  ..........................
9-2.操作方法  ..........................
9-3.通过人机界面操作 ..........
附录1 特殊软元件一览表  ............
附录1-1.特殊辅助继电器一览
附录1-2.特殊数据寄存器一览
附录1-3.扩展模块地址一览 .
附录1-4.特殊 FLASH寄存器一
附录2 指令一览表  ........................
附录2-1.基本指令一览 .........
附录2-2.应用指令一览 .........
附录2-3.特殊指令一览 .........
附录3 特殊功能版本要求  ............
附录4 PLC功能配置一览  ............
附录5 常见问题 Q&A  ..................
回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索