QQ登录

只需一步,快速开始

西门子面板 AOP30 操作手册 中文超清版

  [ 复制链接 ]

工控编程吧 gkbc8 com

西门子面板 AOP30 操作手册 中文超清版

文档手册目录或截图为:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                

目录   

  前言  ..................................................................................................................................................  5
1  安全提示  ...........................................................................................................................................  9
1.1  一般安全说明 ..................................................................................................................... 9
1.2  操作静电敏感元器件 (ESD)  .............................................................................................. 13
1.3  工业安全  ........................................................................................................................... 14
2  概述  ................................................................................................................................................  15
3  调试  ................................................................................................................................................  17
3.1  章节内容  ........................................................................................................................... 17
3.2  首次启动  ........................................................................................................................... 18
3.3  固件装载  ........................................................................................................................... 19
3.4  首次调试  ........................................................................................................................... 21
3.4.1  输入电机数据 ................................................................................................................... 21
3.4.2  首次馈电调试 ................................................................................................................... 22
3.4.2.1  基本整流柜  ....................................................................................................................... 23
3.4.2.2  整流/回馈柜  ...................................................................................................................... 23
3.4.2.3  有源整流柜  ....................................................................................................................... 24
3.4.3  首次电机调试 ................................................................................................................... 24
3.5  恢复出厂参数设置  ............................................................................................................ 33
4  通过操作面板进行控制  ....................................................................................................................  35
4.1  章节内容  ........................................................................................................................... 35
4.2  操作面板(AOP30)一览和菜单结构  ................................................................................... 36
4.3  操作屏幕菜单 ................................................................................................................... 38
4.4  参数设置菜单 ................................................................................................................... 40
4.5  故障存储器/报警存储器菜单............................................................................................. 42
4.6  调试/服务菜单 .................................................................................................................. 43
4.6.1  传动调试  ........................................................................................................................... 43
4.6.2  设备调试  ........................................................................................................................... 43
4.6.3  驱动诊断  ........................................................................................................................... 44
4.6.4  AOP 设置 ......................................................................................................................... 45
4.6.4.1  操作屏幕信号一览表 ........................................................................................................ 47
4.6.4.2  曲线记录仪设置  ................................................................................................................ 52
4.6.4.3  设置日期/时间 .................................................................................................................. 52
4.6.4.4  DO 名称显示方式  ............................................................................................................. 54
4.6.4.5  电机电流定标 ................................................................................................................... 54
4.6.4.6  复位 AOP 设置  ................................................................................................................. 55
4.6.5  AOP 诊断  ......................................................................................................................... 55
4.7  语言选择/Language selection 菜单  .................................................................................. 57
4.8  操作面板的操作(LOCAL 模式)  .................................................................................... 57
4.8.1  LOCAL/REMOTE 按键 .................................................................................................... 58
4.8.2  ON 按键 / OFF 按键  ......................................................................................................... 58
4.8.3  顺时针/逆时针切换  ........................................................................................................... 59
4.8.4  点动  .................................................................................................................................. 59
4.8.5  增大设定值/减小设定值  .................................................................................................... 59
4.8.6  AOP 设定值  ...................................................................................................................... 60
4.8.7  禁用 AOP LOCAL 模式  .................................................................................................... 61
4.8.8  AOP 故障应答  .................................................................................................................. 61
4.8.9  通过 AOP 进行 CDS 设置  ................................................................................................ 61
4.8.10  超时监控  ........................................................................................................................... 61
4.8.11  操作锁/参数设置锁  ........................................................................................................... 62
4.9  永久保存参数 ................................................................................................................... 63
4.10  参数设置错误 ................................................................................................................... 63
4.11  故障和报警  ....................................................................................................................... 64
5  维护与检修 .....................................................................................................................................  67
5.1  更换缓冲电池 ................................................................................................................... 67
5.2  从 PC 载入新的操作面板固件  .......................................................................................... 69
  索引  ................................................................................................................................................  71~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

更多目录内容,请 免费 下载 观看;

说明:所有资源,解压密码一律为工控编程吧网址 gkbc8 com;

下载地址为:  (为增加互动交流,回复后可免费下载)

游客,为过滤非法行为,全站隐藏资源仅对充值会员开放进入升级
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

游客,为过滤非法行为,全站隐藏资源仅对充值会员开放进入升级
                                

回复

使用道具 举报

大神点评(3)

编程吧网友  发表于 2018-5-16 20:18:02
好好好好好好好好
回复

使用道具

编程吧网友  发表于 2019-1-13 13:15:22
能下载吗
来自: 微社区
回复

使用道具

编程吧网友  发表于 2019-1-13 13:20:01
真有用,希望以后更多分享这样的资料
来自: 微社区
回复

使用道具

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索