QQ登录

只需一步,快速开始

维纶通触摸屏编程软件EBPro使用手册免费下载

[ 复制链接 ]
维纶通触摸屏编程软件EBPro使用手册免费下载手册约800多页,有章节独立版和完整整合版,共80MB大小。
对维纶通触摸屏新版编程软件不是很熟悉的朋友可以下载学习。
手册的内容可以参考其目录大致了解。
使用手册下载地址:回复可见
游客,为过滤非法行为,全站隐藏资源仅对充值会员开放进入升级


维纶通触摸屏编程软件EBPro使用手册免费下载

维纶通触摸屏编程软件EBPro使用手册免费下载

目录为:
第一章  关于  EasyBuilder Pro 安装  ..................................
1.1  安装环境要求  .........................................................
1.2  安装步骤  .................................................................
第二章  Utility Manager  .....................................................
2.1  概要  .........................................................................
2.2 HMI 地址及密码设置 ..............................................
2.3  编辑工具  .................................................................
2.3.1  建立使用在 U盘与SD 卡所需的下载资料 .
2.3.2  通过 U盘  / SD卡下载程序到HMI 的步骤  .
2.4  传输  .........................................................................
2.4.1  下载  ................................................................
2.4.2  上传  ................................................................
2.5  模拟  .........................................................................
2.5.1  离线模拟和在线模拟  ....................................
2.6  穿透通讯  .................................................................
第三章  建立简单的工程文件  ..........................................
3.1  概要  .........................................................................
3.2  建立新的工程文件  .................................................
3.3  储存和编辑工程文件  .............................................
3.4  离线模拟和在线模拟  .............................................
3.5 cMT Viewer  ...............................................................
3.6  下载工程文件至 HMI .............................................
3.6.1  自EasyBuilder Pro设置  .................................
3.6.2  使用 HMI 名称  ...............................................
3.6.3  使用 USB下载线 ...........................................
3.6.4  使用 U盘  / SD卡  ..........................................
3.7  从HMI上传工程文件 ............................................
第四章  硬件配置  ..............................................................
4.1  概要  .........................................................................
4.2 I/O 接口  ....................................................................
4.3 LED 指示灯  ...............................................................
4.4  系统设置  .................................................................
4.5  系统工具栏  .............................................................
4.5.1  系统设置  ........................................................
4.5.2  系统信息  ........................................................

4.6 SystemSetting Editor  ....................................
第五章  系统参数设置  .........................................
5.1  概要  ............................................................
5.2  设备列表  ....................................................
5.2.1  如何控制一台本机PLC ....................
5.2.2  如何控制一台远端PLC ....................
5.2.3  如何控制一台远端HMI  ...................
5.3 HMI 属性 .....................................................
5.4  一般属性  ....................................................
5.5  系统设置  ....................................................
5.6  用户密码  ....................................................
5.6.1  一般模式  ...........................................
5.6.2  高级安全模式  ...................................
5.7  非ASCII字体  /  文字对应 ........................
5.7.1 eMT、iE、XE、cMT-HD、iP系列  .....
5.7.2 cMT 系列  ............................................
5.8  扩展内存  ....................................................
5.9  打印/备份服务器.......................................
5.10  时间同步/夏令时间.................................
5.11  邮件  ..........................................................
5.12  配方  ..........................................................
5.13  移动网络  ..................................................
第六章  窗口  .........................................................
6.1  概要  ............................................................
6.2  窗口类型  ....................................................
6.3.1  基本窗口  ...........................................
6.3.2  快选窗口  ...........................................
6.3.3  公共窗口  ...........................................
6.3.4  系统信息窗口  ...................................
6.4  窗口的建立、设置与删除  ........................
6.4.1  窗口的建立与设置  ...........................
6.4.2  窗口的开启、关闭或删除  ...............
6.5  窗口透明度  ................................................
6.6  编辑窗口应用  ............................................
6.6.1  编辑窗口  ...........................................
6.6.2  标尺功能  ...........................................
6.6.3  快速复制功能  ...................................
第七章  事件登录  .................................................

7.1  概要  ...........................................................................
7.2  事件登录管理  ...........................................................
7.2.1 eMT、iE、XE、cMT-HD、iP系列  ....................
7.2.2 cMT 系列  ...........................................................
7.2.3 Excel 编辑  ..........................................................
7.2.4  快速查阅无效的事件  ......................................
7.3  建立一个新的事件记录  ...........................................
7.3.1  一般属性设置  ..................................................
7.3.2  信息设置  ..........................................................
7.3.3 e-Mail设置  ........................................................
7.3.4  统计设置  ..........................................................
第八章  资料取样  ................................................................
8.1  概要  ...........................................................................
8.2  资料取样记录管理  ...................................................
8.3  新增一个资料取样  ...................................................
8.3.1  自动停止选项范例  ..........................................
8.3.2  自定义文件管理  ..............................................
8.4  外部装置或数据库同步 cMT Viewer数据  ..............
8.5  查看cMT Viewer 特定日期或特定文件的历史数据
第九章  元件一般属性  ........................................................
9.1  概要  ...........................................................................
9.2  选择PLC并设置读写地址 .......................................
9.3  使用向量图库与图片库  ...........................................
9.3.1  图片  ..................................................................
9.3.2  图案  ..................................................................
9.3.3  图片信息  ..........................................................
9.4  设置标签内容  ...........................................................
9.5  轮廓调整  ...................................................................
第十章  用户密码与元件安全防护  ....................................
10.1  概要  .........................................................................
10.2  用户密码与可操作元件类别设置  .........................
10.2.1  一般模式  ........................................................
10.2.2  高级安全模式  ................................................
10.3  高级安全模式之控制地址  .....................................
10.3.1  控制地址使用说明  ........................................
10.3.2  命令功能说明  ................................................
10.3.3  结果输出说明  ................................................
10.4  高级安全模式之应用  .............................................

10.4.1  导入使用者账号  .............................
10.4.2  使用 USB 安全密钥登录 ................
10.4.3  使用 USB 安全密钥自动登录/注销
10.4.4  高级安全模式搭配项目选单元件  .
10.5  元件操作安全防护  ..................................
10.6  元件安全防护范例  ..................................
10.7  工程文件之用户密码编辑保护  ..............
第十一章  索引寄存器  .........................................
11.1  概要  ..........................................................
11.2  使用索引寄存器范例  ..............................
第十二章  键盘的设计与使用  .............................
12.1  概要  ..........................................................
12.2  设计弹出键盘  ..........................................
12.3  使用直接窗口的方式设计键盘  ..............
12.4  将键盘固定在需要输入的窗口上  ..........
12.5  制作Unicode键盘  ...................................
第十三章  元件  .....................................................
13.1  位状态指示灯  ..........................................
13.1.1  概要  .................................................
13.1.2  设置  .................................................
13.2  多状态指示灯  ..........................................
13.2.1  概要  .................................................
13.2.2  设置  .................................................
13.3  位状态设置  ..............................................
13.3.1  概要  .................................................
13.3.2 设置  ..................................................
13.4  多状态设置  ..............................................
13.4.1  概要  .................................................
13.4.2  设置  .................................................
13.5  功能键  ......................................................
13.5.1  概要  .................................................
13.5.2  设置  .................................................
13.6  位状态切换开关  ......................................
13.6.1  概要  .................................................
13.6.2  设置  .................................................
13.7  多状态切换开关  ......................................
13.7.1  概要  .................................................
13.7.2  设置  .................................................

13.8  复合式多功能按钮  ......................
13.8.1  概要  .....................................
13.8.2  设置  .....................................
13.9  滑动开关  ......................................
13.9.1  概要  .....................................
13.9.2  设置  .....................................
13.8.3  复合元件  .............................
13.10  项目选单  ....................................
13.10.1  概要  ...................................
13.10.2  设置  ...................................
13.11  数值  ............................................
13.11.1  概要  ...................................
13.11.2  设置  ...................................
13.12 字符  .............................................
13.12.1  概要  ...................................
13.12.2  设置  ...................................
13.13  间接窗口  ....................................
13.13.1  概要  ...................................
13.13.2  设置  ...................................
13.14  直接窗口  ....................................
13.14.1  概要  ...................................
13.14.2  设置  ...................................
13.15  移动图形  ....................................
13.15.1  概要  ...................................
13.15.2  设置  ...................................
13.16  动画  ............................................
13.16.1  概要  ...................................
13.16.2  设置  ...................................
13.17  流动块  ........................................
13.17.1  概要  ...................................
13.17.2  设置  ...................................
13.18  棒图  ............................................
13.18.1  概要  ...................................
13.18.2  设置  ...................................
13.18.3  复合元件  ...........................
13.19  表针  ............................................
13.19.1  概要  ...................................
13.19.2  设置  ...................................

13.20  圆饼图  ................................
13.20.1  概要  ...........................
13.20.2  设置  ...........................
13.20.3  复合元件  ...................
13.21  动态刻度  ............................
13.21.1  概要  ...........................
13.21.2  设置  ...........................
13.22  动态绘图  ............................
13.22.1  概要  ...........................
13.22.2  设置  ...........................
13.23  数据群组显示  ....................
13.23.1  概要  ...........................
13.23.2  设置  ...........................
13.24 XY 曲线图  ............................
13.24.1  概要  ...........................
13.24.2  设置  ...........................
13.25  趋势图  ................................
13.25.1  概要  ...........................
13.25.2  设置  ...........................
13.26  圆盘曲线图  ........................
13.26.1  概要  ...........................
13.26.2  设置  ...........................
13.27  历史数据显示  ....................
13.27.1  概要  ...........................
13.27.2  设置  ...........................
13.28  报警条与报警显示  ............
13.28.1  概要  ...........................
13.28.2  设置  ...........................
13.29  事件显示  ............................
13.29.1  概要  ...........................
13.29.2  设置  ...........................
13.30  触发式资料传输  ................
13.30.1  概要  ...........................
13.30.2  设置  ...........................
13.31 资料传输  .............................
13.31.1  概要  ...........................
13.31.2  设置  ...........................
13.32  备份  ....................................

13.32.1  概要  .................
13.32.2  设置  .................
13.33 PLC  控制 ...................
13.33.1  概要  .................
13.33.2  设置  .................
13.34  排程  ..........................
13.34.1  概要  .................
13.34.2  设置  .................
13.35  定时器  ......................
13.35.1  概要  .................
13.35.2  设置  .................
13.36  媒体播放器  ..............
13.36.1  概要  .................
13.36.2  设置  .................
13.37  影像输入  ..................
13.37.1  概要  .................
13.37.2  设置  .................
13.38  图片检视  ..................
13.38.1  概要  .................
13.38.2  设置  .................
13.39 PDF  查看器  ...............
13.39.1  概要  .................
13.39.2  设置  .................
13.40  系统信息  ..................
13.40.1  概要  .................
13.40.2  设置  .................
13.41  配方检视  ..................
13.41.1  概要  .................
13.41.2  设置  .................
13.42  操作记录  ..................
13.42.1  操作记录设置  .
13.42.2  操作记录检视  .
13.42.3  操作记录打印  .
13.43  文件浏览器  ..............
13.43.1  概要  .................
13.43.2  设置  .................
13.44  导入/导出 ................
13.44.1  概要  .................

13.44.2  设置  ...............................................
13.45  二维条形码显示  ....................................
13.45.1  概要  ...............................................
13.45.2  设置  ...............................................
13.46  条形码扫描仪(Android摄影机)  ............
13.46.1  概要  ...............................................
13.46.2  设置  ...............................................
13.47  字符串表  ................................................
13.47.1  概要  ...............................................
13.47.2  设置  ...............................................
13.48  数据库  ....................................................
13.48.1  数据库服务器  ...............................
13.48.2 SQL查询  .........................................
13.48.3 SQL查询检视  .................................
13.49  表格  ........................................................
13.49.1  概要  ...............................................
13.49.2  设置  ...............................................
13.50 VNC Viewer  ..............................................
13.50.1  概要  ...............................................
13.50.2  设置  ...............................................
13.51  联系人编辑器  ........................................
13.51.1  设置  ...............................................
第十四章  向量图库与图片库的建立 .................
14.1  概要  ..........................................................
14.2  向量图库的建立  ......................................
14.2.1  向量图管理  .....................................
14.2.2  建立向量图库的步骤  .....................
14.3  图片库的建立  ..........................................
14.3.1  图片管理  .........................................
14.3.2  建立图片库的步骤  .........................
14.3.3  从剪贴板导入图片  .........................
14.4  向量图库  /  图片库批次管理  .................
14.4.1  图片切换  .........................................
14.4.2  颜色切换  .........................................
14.4.3  特殊功能  .........................................
14.4.4  窗口调整  .........................................
第十五章  文字标签库与多国语言使用 .............
15.1  概要  ..........................................................

15.2  文字标签库管理  ...................................
15.3  文字标签库的建立  ...............................
15.4  文字标签库的使用  ...............................
15.5  多国语言的使用  ...................................
第十六章  地址标签库的建立与使用 ..............
16.1  概要  .......................................................
16.2  地址标签库的建立  ...............................
16.3  地址标签库的使用  ...............................
第十七章  配方数据传送  ..................................
17.1  概要  .......................................................
17.2  使用以太网络或 USB线更新配方数据
17.3  使用 SD 卡或U 盘更新配方数据 ........
17.4  配方数据传输  .......................................
17.5  配方数据保存机制  ...............................
第十八章  宏指令说明  ......................................
18.1  概要  .......................................................
18.2  宏指令编辑器功能使用说明  ...............
18.3  宏指令的结构  .......................................
18.4  宏指令的语法  .......................................
18.4.1  常数和变数  ..................................
18.4.2  运算符号  ......................................
18.5  语句  .......................................................
18.5.1  定义语句  ......................................
18.5.2  赋值语句  ......................................
18.5.3  逻辑运算语句  ..............................
18.5.4  多重判断语句  ..............................
18.5.5  循环语句  ......................................
18.6  子函数  ...................................................
18.7  内置函数功能  .......................................
18.7.1  数学运算函数  ..............................
18.7.2  数据转换函数  ..............................
18.7.3  数据操作函数  ..............................
18.7.4  位状态转换  ..................................
18.7.5  通讯有关的函数  ..........................
18.7.6  字符串处理函数  ..........................
18.7.7  配方数据函数  ..............................
18.7.8  其他函数  ......................................
18.8  怎样建立和执行宏指令  .......................

18.8.1  怎样建立一个宏指令  ......................................
18.8.2  执行宏指令  ......................................................
18.9  用户自定义函数功能  ...............................................
18.9.1  导入函数库文件  ..............................................
18.9.2  如何使用宏函数库  ..........................................
18.9.3  函数库管理接口  ..............................................
18.10  使用宏指令时的注意事项  .....................................
18.11  使用自由协议去控制一个设备  .............................
18.12  编译错误提示信息  .................................................
18.13  宏指令范例程序  .....................................................
18.14  宏指令  TRACE  函数...............................................
18.15  字符串处理函式使用方法  .....................................
18.16  宏指令密码保护  .....................................................
18.17  宏支持使用变量读写 CANbus地址 ......................
第十九章  如何将 HMI 设定成  MODBUS设备 ...................
19.1  概要  ...........................................................................
19.2  建立一个MODBUS Server 设备  ...............................
19.3  读写一个MODBUS Server 设备  ...............................
19.4  在线更改MODBUS Server 站号  ...............................
19.5  关于MODBUS 各地址的说明  ..................................
第二十章  如何使用条形码扫描仪  ......................................
20.1  概要  ...........................................................................
20.2  连接条形码扫描仪的步骤  .......................................
第二十一章  以太网络通讯与多台人机联机 ......................
21.1  概要  ...........................................................................
21.2 HMI与 HMI间的通讯 ...............................................
21.3 PC 与 HMI间的通讯  ..................................................
21.4  控制连接在其他 HMI上的PLC ...............................
21.4.1 eMT / iE / XE / cMT-HD / iP系列的设定方法 ..
21.4.2 cMT系列的设定方法  .......................................
第二十二章  系统寄存器  ......................................................
22.1  概要  ...........................................................................
22.2  本机  HMI  内存地址范围 ........................................
22.2.1  位地址  ..............................................................
22.2.2  字符地址  ..........................................................
22.3 系统寄存器  ................................................................
22.3.1 HMI  时间  ..........................................................
22.3.2 HMI  操作  ..........................................................

11
22.3.3  触碰位置  .................................................
22.3.4  本机  HMI  网络信息  ..............................
22.3.5  工程文件信息  ........................................
22.3.6  保存空间管理  ........................................
22.3.7  配方及扩展内存  ....................................
22.3.8  资料取样  .................................................
22.3.9  事件记录  .................................................
22.3.10  站号变数  ...............................................
22.3.11  索引寄存器  ..........................................
22.3.12 MODBUS Server  通讯  ............................
22.3.13  通讯参数设定  ......................................
22.3.14  与  PLC (COM)  的通讯状态与控制  .....
22.3.15  与  PLC (以太网)  的通讯状态与控制  .
22.3.16  与  PLC (USB)  的通讯状态与控制 ......
22.3.17  与  PLC (CAN Bus)  的通讯状态与控制
22.3.18  与远程  HMI  的通讯状态与控制 .......
22.3.19  与远端 PLC  的通讯状态与控制 .........
22.3.20  本机/远程操作限制 .............................
22.3.21  通讯错误码  ..........................................
22.3.22  驱动程序  ID.........................................
22.3.23 DLT645  控制器 .....................................
22.3.24 “PLC No Response”  窗口控制  ...............
22.3.25 “快选”  窗口控制  ..................................
22.3.26 EasyAccess  ..............................................
22.3.27 EasyAccess 2.0 .......................................
22.3.28  远程打印/备份服务器 .........................
22.3.29  穿透通信设置  ......................................
22.3.30 VNC  控制  ...............................................
22.3.31 HMI  和工程文件标识符 .......................
22.3.32 USB  安全密钥 ......................................
22.3.33  用户名称和密码  ..................................
22.3.34  宏  ...........................................................
22.3.35  输入元件功能  ......................................
22.3.36  时间同步/夏令时间 .............................
22.3.37  移动网络  ...............................................
22.3.38 Wi-Fi设定  ...............................................
22.3.39 OPC UA  服务器.....................................
22.3.40  邮件  .......................................................

12
22.3.41  其它功能  ..............................................................
第二十三章  HMI支持的打印机类型 ........................................
23.1  支持的打印机类型  .........................................................
23.2  如何新增一台打印机设备并触发打印 .........................
23.3 cMT3151 支持的打印机类型  ..........................................
第二十四章  配方编辑器Recipe Editor  ......................................
24.1  概要  .................................................................................
24.2  配方数据  /  扩展内存编辑器设定  ................................
24.3  配方记录的设定  .............................................................
第二十五章  EasyConverter  .........................................................
25.1  概要  .................................................................................
25.2  将数据取样记录文件输出至  Excel  ...............................
25.3  将事件记录文件输出至  Excel  .......................................
25.4  将操作记录文件输出至  Excel  .......................................
25.5  多文件转换  .....................................................................
25.6  比例转换功能  .................................................................
25.7  批处理文件规则  .............................................................
第二十六章  EasyPrinter  ..............................................................
26.1  概要  .................................................................................
26.2  使用  EasyPrinter  为打印服务器  ...................................
26.2.1 EasyPrinter  设定程序  .............................................
26.2.2 EasyBuilder Pro  设定程序  ......................................
26.3  使用  EasyPrinter  为备份服务器  ...................................
26.3.1 EasyPrinter  设定程序  .............................................
26.3.2 EasyBuilder Pro  设定程序  ......................................
26.4 EasyPrinter  操作说明  ......................................................
26.4.1  窗口接口  ................................................................
26.4.2  选单项目  ................................................................
26.5  转换批处理文件  .............................................................
26.5.1  转换批处理文件默认值  ........................................
26.5.2  特定标准  ................................................................
26.5.3  转换批处理文件格式  ............................................
26.5.4  执行顺序  ................................................................
第二十七章  EasySimulator .........................................................
27.1  概要  .................................................................................
27.2  设定  EasySimulator  的步骤 ..........................................
第二十八章  使用串行端口实现一机多屏功能  (主从模式)  ....
28.1  概要  .................................................................................

28.2  设定主机所使用的工程文件内容  ...............................
28.3  设定从机所使用的工程文件内容  ...............................
28.4  如何连接从机的MT500 工程文件  ..............................
28.4.1 EasyBuilder Pro  设定  ............................................
28.4.2 EB500  设定  ...........................................................
第二十九章  穿透通讯功能  ......................................................
29.1  概要  ...............................................................................
29.2  以太网模式  ...................................................................
29.2.1  安装虚拟串行端口驱动程序的步骤  ..................
29.2.2  更改虚拟串行端口的步骤  ..................................
29.2.3  移除虚拟串行端口的步骤  ..................................
29.2.4  更新虚拟串行端口驱动程序的步骤  ..................
29.2.5  以太网模式设定  ..................................................
29.3  串行端口模式  ...............................................................
29.3.1  串行端口设定  ......................................................
29.3.2  使用 Utility Manager  ............................................
29.3.3  使用系统寄存器  ..................................................
29.4  穿透通讯控制  ...............................................................
29.5 SIEMENS S7-200 PPI  与  S7-300 MPI  穿透功能设定  ...
29.5.1 EasyBuilder Pro  设定  ............................................
29.5.2 S7-200 PPI  联机方式  ............................................
29.5.3 S7-300 MPI  联机方式  ...........................................
29.5.4 SIEMENS 穿透相关寄存器  ....................................
第三十章  工程文件保护功能  ..................................................
30.1  概要  ...............................................................................
30.2 EXOB  密码 .....................................................................
30.3  禁止反编译  ...................................................................
30.4  禁止  EXOB  文件上传功能 ..........................................
30.5  工程文件识别码  ...........................................................
30.6  EMTP  密码  ..................................................................
第三十一章  Memory Map  通讯协议  ......................................
31.1  概要  ...............................................................................
31.2  接脚设定  .......................................................................
31.3  通讯流程图  ...................................................................
31.4  通讯数据格式  ...............................................................
31.4.1  通讯范例  ..............................................................
31.5  实作范例  .......................................................................
31.5.1  新增 Memory Map的步骤  ..................................

14
31.5.2  元件设定  ..............................................................
31.5.3  执行结果  ..............................................................
第三十二章  FTP  服务器之运用 ..............................................
32.1  概要  ...............................................................................
32.2  登入  FTP  服务器的步骤 .............................................
32.3  备份历史数据及更新配方数据  ...................................
第三十三章  EasyDiagnoser  .......................................................
33.1  概要  ...............................................................................
33.2  设定步骤  .......................................................................
33.3 EasyDiagnoser  设定  .......................................................
33.3.1  主要选单  ..............................................................
33.3.2  通讯记录区  ..........................................................
33.3.3  轮询封包  ..............................................................
33.3.4  设备  ......................................................................
33.3.5  输出  (Macro debug)  ............................................
33.4  错误代码  .......................................................................
33.5  窗口调整  .......................................................................
第三十四章  Rockwell EtherNet/IP Free Tag Names .................
34.1  概要  ...............................................................................
34.2  导入使用者自定义  AB Tag CSV  档至  EasyBuilder Pro
34.3  新增数据类型的步骤  ...................................................
34.4  执行粘贴功能的步骤  ...................................................
34.5  其他功能  .......................................................................
34.6  模块默认结构  ...............................................................
第三十五章  EasyWatch  .............................................................
35.1  概要  ...............................................................................
35.2  设定  ...............................................................................
35.2.1  基本功能  ..............................................................
35.2.2  快速工具  ..............................................................
35.3  监视元件设定  ...............................................................
35.3.1  新增监视元件  ......................................................
35.3.2  监视元件设定  ......................................................
35.3.3  新增监视元件的步骤  ..........................................
35.4  宏元件设定  ...................................................................
35.4.1  新增宏元件  ..........................................................
35.4.2  宏元件设定  ..........................................................
35.4.3  新增宏设定  ..........................................................
35.5 HMI  设定 .......................................................................

15
35.5.1  开启  HMI  设定  .......................................................
35.5.2 HMI  管理器 ..............................................................
35.6  元件显示列表  ...................................................................
35.6.1  元件显示字段  ..........................................................
35.6.2  选项页设定  ..............................................................
第三十六章  管理员工具  ..............................................................
36.1  概要  ...................................................................................
36.2  使用者账号  .......................................................................
36.2.1  使用者账号介绍  ......................................................
36.2.2  使用者账号设定  ......................................................
36.2.3  使用  EasyBuilder Pro  导入账户  .............................
36.3 USB  安全密钥....................................................................
36.3.1 USB  安全密钥介绍...................................................
36.3.2 USB  安全密钥设定...................................................
36.3.3  使用  EasyBuilder Pro  设定USB  安全密钥 ...........
36.4 e-Mail SMTP  服务器  ..........................................................
36.4.1 e-Mail SMTP  服务器设定  .........................................
36.5 e-Mail  联络人  ....................................................................
36.5.1 e-Mail  联络人介绍  ...................................................
36.5.2 e-Mail  联络人设定  ...................................................
36.5.3  使用  EasyBuilder Pro导入  e-Mail  设定和联系人
第三十七章  MODBUS TCP/IP  网关功能  ......................................
37.1  概要  ...................................................................................
37.2  如何建立一个地址对应表  ...............................................
37.3  地址对应设定须知  ...........................................................
第三十八章EasyDownload ...........................................................
38.1  概要  ...................................................................................
38.2  设定  ...................................................................................
第三十九章  数据保护  ..................................................................
39.1  概要  ...................................................................................
39.2  设定  ...................................................................................
39.2.1  字符地址属性设定  ..................................................
39.2.2  位地址属性设定  ......................................................
第四十章  网络串流  ......................................................................
40.1  概要  ...................................................................................
40.2  设定  ...................................................................................
40.3  操作方式  ...........................................................................
40.4  支援机型  ...........................................................................

第四十一章  能源管理  ......................
41.1  能源需要设置  .................
41.1.1  概要  ..............................
41.1.2  设定  ..............................
41.2  能源需量显示设置  ...............
41.2.1  概要  ..............................
41.2.2  设定  ..............................
第四十二章  IIoT  ................................
42.1 MQTT  ................................
42.1.1  概要  ..............................
42.1.2  设定  ..............................
42.2 OPC UA  服务器  ......................
42.2.1  概要  ..............................
42.2.2  设定  ..............................
附录.  各系列  HMI  软件功能差异 ..回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索